TERMENI ȘI CONDIȚII DE JOCURI OFFLINE

REGULILE GENERALE

PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCURILOR

DE LOTERIE MOMENTANĂ DE CĂTRE

S.A.„LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”

Articolul 1. (1) În sensul prezentelor Reguli, termenii principali utilizați au următoarele semnificații:

Organizator“- semnifică S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în parteneriat cu S.R.L.„NGM Company”, cărora li s-a atribuit sarcina de organizare și desfășurare a evenimentelor în domeniul organizării jocurilor de loterie ce constituie monopol de stat, în baza Contractului de parteneriat public-privat, nr.1/09 din 23 aprilie 2018, pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții/evenimente sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.

„Joc/jocuri“- semnifică jocuri de loterie momentană și tipurile lor, desfășurate de către Organizator în conformitate cu prezentele Reguli, elaborate de către Organizator și aprobate/coordonate de către organul autorizat.

„Miza/preț“- semnifică costul nominal tipărit/încorporat în mijloacele specifice de joc, achitat de către participant la cumpărarea mijlocului specific de joc;

„Reguli“- semnifică regulile de desfășurare a Jocurilor de loterie momentane și tipurile lor, elaborate de către Organizator, precum și modificările ulterioare ale acestora, în corespundere cu Regulile-tip, aprobate de Guvern în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul jocurilor de noroc, fapt confirmat prin aprobarea organului autorizat,

„Bilet“(Cupon)- semnifică mijlocul specific jocului de loterie momentane, elaborat de către Organizatorul Jocurilor, care poate fi materializat pe hârtie, în format electronic, magnetic sau alt suport de stocare a datelor;

„Participant/Jucător“- înseamnă persoana fizică care a împlinit vârsta de 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, fără restricții de participare la jocuri, care nu este angajatul, acționarul sau membru al organului de conducere al Organizatorului, care a cumpărat unul sau mai multe Bilete;

Câștigător” – semnifică participantul care a cumpărat unul sau mai multe Bilete cu combinație câștigătoare și/sau care l-a prezentat pentru ridicarea câștigului. ;

„Câștig” – semnifică mijloace bănești, și/sau bun susceptibil apropierii individuale (inclusiv un Bilet), - şi/sau drepturi patrimoniale, care se transmit în proprietatea câștigătorului în baza combinației câștigătoare a Biletului sau a rezultatelor favorabile participării la Joc TV;

”Joc TV” – jocurile/emisiunile televizate organizate și desfășurate de S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în conformitate cu prezentele Reguli.

„Fondul de câștiguri” –, este creat de Organizator potrivit Regulilor de desfășurare a jocului de noroc, și include totalitatea bunurilor (mobile sau imobile) ce se află în circuitul civil inclusiv mijloace băneşti, care sunt acordate de Organizator în calitate de câștiguri câștigătorilor;

„Fondul destinat jocurilor TV” sau „Fondul dedicat” – este creat de Organizator în scopul acordării câștigurilor în cadrul Jocurilor TV. Acest fond se formează din venitul acumulat din vânzarea Biletelor la toate jocurile de loterie momentană desfășurate de Organizator, dacă astfel de opțiune este prevăzută în planul de distribuire a câștigului pentru acel joc de loterie și este gestionat de Organizator ca un fond unic.

(2) Prezentele Reguli sunt elaborate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în conformitate cu Regulamentul-tip privind organizarea și desfășurarea loteriilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.777 din 01.08.2018 și cu Legea nr. 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și cuprind condițiile standard și modalitatea de desfășurarea a Jocurilor organizate de către Organizator sau din numele acestuia de către persoana împuternicită.

(3) Regulile Jocurilor pentru fiecare tip de joc, la aprobarea lor de către autoritatea competentă, devin anexe care sunt parte integrală ale acestor Reguli.

Articolul 2. (1) Participarea la Jocuri se desfășoară exclusiv în mod benevol.

(2) Pentru a participa la Joc, Participantul cumpără Biletul, conținutul/descrierea căruia este definit în Reguli. Fiecare Bilet conține un câmp pentru răzuire de către Participant și un câmp de verificare pentru Organizator.

(3) Câmpul de răzuire pentru Participant conține o combinație de cifre, simboluri, figuri etc., prin care se determină dacă acest Bilet este unul câștigător, precum tipul și mărimea câștigului. Câmpul de verificare conține informația destinată pentru verificarea de către Organizator a valabilității Biletului precum și a câștigului stabilit.

(4) Toate corectările efectuate pe Bilet îl fac nevalabil. Biletele confecționate prin metode neautorizate, cu defecțiuni cum ar fi: încălcarea integrități câmpului de verificare, îndoirea, deteriorarea, precum și biletele contrafăcute total sau parțial, sunt nevalabile și Organizatorul are dreptul să refuze achitarea câștigului în baza acestora.

(5) Biletele pot fi distribuite în mod liber prin intermediul unităților comerciale de pe teritoriul Republicii Moldova și prin rețelele de comunicații electronice. Organizatorul poate colecta mizele și poate achita câștigurile în mod personal sau prin persoanele terțe împuternicite.

Articolul 3. La tipărire/fabricare, fiecare Bilet este individualizat prin atribuirea unei serii și număr și are semne de protecție în conformitate cu cerințele legislației în vigoare. Combinația din serie și număr este stabilită de către Organizator la tipărirea biletului și este unică.

Articolul 4. (1) Numărul-Tirajul și valoarea Biletelor într-un tip de Joc, rata câștigurilor, formarea și distribuirea acestora sunt stabilite de către Organizator în Reguli separate.

(2) Prețul Biletului nu poate fi mai mic de 2 MDL și nu poate depăși 1000 MDL.

Articolul 5. Valoarea Mizei și a câștigului este determinată numai în lei MDL inclusiv pentru câștiguri, care sunt oferite sub formă de bunuri materiale.

Articolul 6. Modelele de Bilete pentru participare la Jocuri se aduc la cunoștință autorității competente împreună cu Regulile prezentate spre aprobare sau modificările acestora. Biletele nu pot fi lansate pentru distribuire de către Organizator, în lipsa aprobării Regulilor pentru Jocul corespunzător.

Articolul 7. Biletele sunt tipărite la comanda Organizatorului de către tipografia, care își desfășoară activitatea, în conformitate cu standardele stabilite. Tipărirea Biletelor poate fi efectuată în partide clar determinate numeric din volumul-tirajul total stabilit pentru tipul Jocului respectiv, fiind păstrat raportul repartizării câștigurilor conform planului stabilit .

Articolul 8. Distribuirea Biletelor, de către persoanele implicate, inclusiv de către Organizator, precum și primirea, păstrarea, vânzarea, verificarea, stabilirea câștigului, plata câștigurilor ș.a., sunt reglementate de regulile interne ale Organizatorului.

Articolul 9 (1) Organizatorul poate decide încetarea/suspendarea vânzării Biletelor pentru oricare tip de Joc și înainte de epuizarea cantității-tirajului stabilit de Bilete, doar după informarea Participanților prin intermediul a cel puțin unui mijloc de informare în masă și a paginii sale web, cu cel puțin trei luni calendaristice înainte.

(2) Organizatorul va notifica în formă scrisă autoritatea competentă despre decizia primită.

Articolul 10. Încetarea vânzării Biletelor pentru un tip de Joc se operează la epuizarea cantității-tirajului stabilit și tipărit sau prin anunțul Organizatorului, efectuat în modul prevăzut de prezentele reguli. Organizatorul nu este obligat să elibereze câștigurile din Biletele câștigătoare, prezentate de către Participanți în afara termenului stipulat în articolul 9 alin.(1). Câștigurile de la Biletele prezentate în afara termenului indicat, trec în proprietatea Organizatorului.

Articolul 11. Distrugerea Biletelor după expirarea termenului de păstrare în scopuri fiscale și contabile, se efectuează la cererea Organizatorului în prezența reprezentantului autorității competente, cu întocmirea unui proces verbal.

Articolul 12. Informația digitală privind Biletele vândute și câștigurile achitate este procesată prin intermediul sistemului de monitorizare al Organizatorului și este păstrată conform termenelor normative stabilite.

Articolul 13. Organizatorul, în baza informației păstrate în sistemul de monitorizare propriu, depune darea de seama cu privire la Jocuri, inclusiv certificatului privind raportarea lunară către sistemul unic de monitorizare de stat, sau alte rapoarte/dări de seamă în conformitate cu prevederile legislației în vigoare până la data de 25 a următoarei luni calendaristice.

Articolul 14. (1) Fondul de câștig pentru fiecare Joc este stabilit de către Organizator.

(2) Numărul, tipul și metoda de formare a câștigurilor în cadrul Jocului sunt stabilite de către Organizator.

Articolul 15. (1) Câștigurile sunt achitate de Organizator câștigătorului la prezentarea Biletului câștigător, în cazul în care Biletul este inclus în lista oficială a biletelor câștigătoare, iar codul de verificare indicat în art.2 alin.(3) se conține în lista cu datele de verificare a Jocului respectiv, în baza căreia Organizatorul efectuează verificarea.

(2) Atunci când Biletul este nevalabil, falsificat și/sau contrafăcut, distrus total sau parțial, sau nu este prezentat în original din oricare motive, câștigul nu se achită.

(3) Biletul câștigător rămâne la Organizator și, după expirarea termenelor normative de păstrare stabilite, este distrus de către Organizator.

(4) Pentru a promova funcția de responsabilitate socială ale jocurilor de noroc, inclusiv prin direcționarea spre formele legale de joc, fiecare câștigător care prezintă Biletului câștigător, în baza căruia ridică un câștig, în sumă mai mare de 500 lei prin semnarea unui acord scris își exprimă consimțământul ca numele său, fotografiile și înregistrările video în care se vede fața acestuia, să fie transmise și publicate în mass-media, inclusiv pe pagina web a Organizatorului; să fie fotografiată, înregistrată și să participe la evenimentele publice/sociale ale Organizatorului fără a primi vreo remunerare suplimentară. În cazul în care câștigul depășește suma de 10 000 lei, câștigătorul urmează a fi identificată în baza unui act de identificare valabil, cu includerea datelor personale în sistemul informațional al Organizatorului.

Evenimentul public/social înseamnă pregătirea, desfășurarea și transmiterea/publicarea interviului prin intermediul mass-media (radio-ului, televiziunii, presei, internetului), precum și să participe în clipurile video și/sau anunțurile video, care se realizează și se petrec la inițiativa Organizatorului.

Articolul 16. (1) În caz dacă opțiunea, ”Participarea la tragerea la sorți pentru jocuri TV”, descrise în Anexa 1 a acestor Reguli este prevăzută în Regulile unui tip de joc , câștigătorii opțiunii respective trebuie să declare disponibilitatea de a participa la jocurile TV prin înregistrarea numărului unic câștigător al biletelor lor pe site-ul oficial al Organizatorului, sau la numerele de telefon oficiale ale Organizatorului, pentru validarea numărului unic câștigător.

(2) După înregistrarea Biletului, acesta va fi inclus într-o tragere la sorți pentru jocurile TV, conform modului și regulilor, în prealabil anunțate pe pagina web a Organizatorului.

(3) Participanții pot înregistra biletele câștigătoare, înainte de data și ora tragerii la sorți pentru ultimul joc TV, anunțat anterior de către Organizator. Odată înregistrat, numărul unic câștigător nu poate fi înregistrat repetat.

(4) Jocurile TV sunt desfășurate în zile predeterminate. La tragerea la sorți, sunt incluse toate Biletele cu mențiunea „Participarea la tragerea la sorți pentru jocuri TV“, care sunt înregistrate conform procedurilor stabilite la alin.(1). Organizatorul, prin publicarea prealabilă a anunțului și a condițiilor de participare la jocul TV, pe pagina sa web, stabilește numărul participanților inclusiv și a supleanților (de rezervă), pentru fiecare joc TV și concomitent anunță data de desfășurare a jocului TV.

(5) În cazul fiecărui Bilet câștigător cu mențiunea "Participarea la tragerea la sorți pentru jocuri TV", participantul va fi inclus o dată la tragerea la sorți (de exemplu dacă deține 5 Bilete câștigătoare, el va fi inclus de 5 ori pentru tragere la sorți).

(6) Cu un dispozitiv specializat – de determinare a combinațiilor câștigătoare, bazat pe un sistem informatic și un generator de numere aleatorii pentru toți participanții, care au câștigat mențiunea "Participarea la tragerea la sorți pentru jocuri TV", se determină câștigătorul tragerii la sorți respective sau participantul/ participanții pentru jocurile TV, care sunt invitați în studioul televizat, unde vor fi identificații câștigătorii nemijlociți a jocurilor TV.

(7) Ora și data de desfășurare a fiecărei extrageri este anunțată, în prealabil, de către Organizator.

(8) Extragerile sunt efectuate în public, sub supravegherea unei comisii, determinate de Organizator. Pentru fiecare extragere se întocmește câte un proces-verbal semnat de membrii Comisiei.

(9) Extragerile sunt difuzate la TV (direct sau înregistrare) și/sau pe site-ul Organizatorului.

(10) Organul competent poate efectua controlul prin reprezentantul său la efectuarea extragerilor.

(11) În funcție de data și ora de desfășurare a fiecărei extrageri, Organizatorul determină ora finală de înregistrare a participanților la extragerile „Participarea la tragerea la sorți pentru jocuri TV“ și trebuie să notifice în prealabil Participanții la extragere.

(12) După extragerea câștigătorilor pentru a participa la joc TV în modul descris în prezentul articol, Organizatorul va contacta telefonic fiecare câștigător la numărul de telefon furnizat de acesta la înregistrarea numărului unic câștigător.

(13) În cazul în care un câștigător de participare la joc TV nu poate fi contactat timp de 3 zile, Organizatorul contactează telefonic primul câștigător supleant determinat.

(15) În cazul, în care nu poate fi realizată conexiunea telefonică cu primul câștigător supleant, se purcede la contactarea celui de-al doilea supleant determinat în modul descris mai sus. În același mod, se continuă cu al treilea, al patrulea și alți câștigători supleanți, prin efectuarea unei conexiuni telefonice cu aceștia, în ordinea determinării lor. Durata tentativelor de a lua legătura cu câștigătorii supleanți va fi de o zi.

(16) Procedura din articolele precedente se repetă până când se face o conexiune telefonică cu un număr cât mai mare de câștigători de participare la joc TV, așa cum este definit în prezentul articol.

(17) Numărul de câștigători de participare la joc TV care vor fi prezenți în studioul unde vor fi determinați câștigătorii la jocul TV, precum și numărul și tipul de jocuri de televiziune, cu determinarea și anunțarea participanților de către Organizatorul jocului pentru fiecare extragere în parte, se va realiza în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 a prezentelor Reguli.

(18) Câștigători de participare la joc TV trebuie să fie prezenți la data, ora și locul specificat de Organizator și urmează obligatoriu să prezinte și să predea Organizatorului biletul câștigător.

(19) Un câștigători de participare la joc TV care nu se prezintă la data, ora și locul de participare/filmare, specificată de Organizator, pierde dreptul de a participa la acele jocuri TV.

(20) Dintre câștigători de participare la joc TV, care sunt prezenți în studio, prin tragere la sorți cu ajutorul generatorului de numere aleatorii vor fi alese persoanele care vor participa nemijlocit în jocurile TV.

(21) Numărul de participanți care vor participa în jocurile TV pentru ciclul dat, este stabilit în prealabil de către Organizator și este anunțat la momentul extragerii. Jocurile TV sunt difuzate la televiziune și/sau pe Internet. În cazul în care în studiou sunt invitați mai mulți participanți decât numărul determinat să joace, prin intermediul dispozitivului specificat în articolul respectiv, se stabilește care dintre aceștia va participa la jocul TV.

(22) În cazul în care va avea loc mai mult de un joc de televiziune, prin tragere la sorți se determină participantul/participanții la diferite jocuri. Participanții determinați pentru participarea în studiou la jocurile TV, prin acord scris își exprimă încuviințarea de a participa la filmările jocurilor și prelucrarea de către Organizator a datelor lor cu caracter personal.

(24) Participanții în studiou la jocurile TV care nu au obținut nici un câștig în baza Regulilor pentru jocurile televizate (Anexa nr.1 la prezentele Reguli), primesc de la Organizator un câștig de consolare, în mărime de 10000 lei și un Certificat voucher sub formă de câștig suplimentar pentru participare la jocurile desfășurate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice (on-line), pe site-ul www.7777.md, în valoare de 1000 lei.

(25) Organizatorul este în drept, la propria discreție, de a determina mărimea, categoria câștigurilor, de a achiziționa, procura, a dispune și/sau transmite, câștigurile bănești sau materiale-nebănești participanților câștigători la jocurile TV.

Cu ocazia unor sărbători/evenimente naționale sau cu alte ocazii cu condiția anunțării prealabile prin intermediul paginii sale web, Organizatorul poate, la discreția sa, să acorde câștiguri, suplimentare celor stabilite la alin.(24), jucătorilor determinați pentru participarea în studioul Jocului TV. Câștigurile suplimentare vor fi acoperite de Organizator din contul Fondului destinat jocurilor TV, valoarea fiecărui câștig suplimentar, luat separat, nu va depăși mărimea câștigului de consolare stabilită la alin.(24).

(26) Câștigurile prevăzute la alin.(24)- (25) sunt acordate de Organizator din Fondul destinat jocurilor TV doar participanților în studiou la jocurile TV.

(27) La solicitarea scrisă a câștigătorului Organizatorul poate înlocui câștigul material-nebănesc cu echivalentul bănesc al acestuia. Câștigurile, se eliberează câștigătorilor jocului TV, doar după difuzarea în eter a emisiunii televizate.

Articolul 17. (1) Organizatorul, în cazurile prevăzute de regulile unui tip de joc, desfășoară în baza aceluiași Bilet, extrageri suplimentare în cadrul cărora oferă participanților la Jocuri sume bănești sau câștiguri materiale.

(2) Perioada de desfășurare a extragerii câștigurilor suplimentare de bani sau bunuri materiale, condițiile de participare la ele și ridicarea câștigului corespunzător, sunt anunțate în prealabil de către Organizator prin intermediul paginii sale web.

Articolul 18 (1) Câștigurile de până la 500 lei se achită pe loc, în unitățile comerciale care distribuie Biletele. Distribuitorul nu este în drept să refuze eliberarea câștigurilor, până la suma de 500 lei în unitățile comerciale în care a fost cumpărat/prezentat Biletul, cu excepția celor care nu dispun de posibilități tehnice pentru integrarea în sistemul de monitorizare a Organizatorului. Câștigurile care depășesc suma de 500 lei sunt achitate la adresa indicată în Bilet sau pe pagina web www.ln.md.

(2) Câștigurile mai mari de 500 lei și până la 50 000 lei se achită în termen de cel mult cinci zile lucrătoare, cele ce depășesc suma de 50 000 lei până la 150 000 lei, se achită în termen de 30 zile lucrătoare, de la 150 000-300 000 lei, se achită în 45 zile lucrătoare, iar cele ce depășesc suma de 300 000 lei până la 90 zile lucrătoare, de la data confirmării Biletului câștigător.

(3) Câștigurile suplimentare în bani și bunuri materiale, câștigătorii le primesc în ordinea și în baza condițiilor indicate în programul Jocului respectiv.

(4) În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Organizatorul va reține, după caz, din câștigurile eliberate, un impozit stabilit de legislația aplicabilă.

(5) În vederea aplicării alin.(4), cu titlu de excepție de la structura câștigurilor pentru toate jocurile de noroc, anexate la prezentele Reguli generale, pentru câștigurile care nu depășesc mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal, suma câștigurilor achitate câștigătorului, după reținerea impozitului, se va considera suma indicată pe biletul de loterie sau anunțată.

Articolul 19. Primirea câștigurilor suplimentare de bani și/sau în formă de bunuri materiale este garantată de Organizator.

Articolul 20. (1) Câștigurile pot fi achitate în numerar până la suma de 10 000 lei.

(2) În cazul în care suma câștigului depășește 10 000 lei, achitarea se face de către S.A„Loteria Națională a Moldovei” prin virament/transfer, sau prin intermediul persoanelor terțe deținătoare a licenței BNM privind prestarea serviciilor de plată prevăzute de art.4 alin.(1) pct.6) din Legea nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică.

Articolul 21. Organizatorul nu poartă răspundere față de Participanții jocurilor pentru pagubele suferite și venitul ratat, survenite ca urmare a comportamentului neglijent al Participantului și/sau al persoanelor terțe; pierderii, distrugerii totale sau parțiale a Biletului și tuturor celorlalte cazuri în care nu este posibilă validarea sau restabilirea informației cu privire la Bilet.

Articolul 22. (1) În cazul în care participantul nu acceptă răspunsul, explicațiile sau acțiunile Organizatorului în legătură cu cererea înaintată verbal sau scris privind careva nereguli la desfășurarea jocului, acesta este în drept a depune o pretenție. Din momentul înaintării pretenției în modul corespunzător, se consideră că între participant și Organizator a apărut o situație de conflict, care urmează a fi soluționată în conformitate cu procedura stabilită în prezentul articol și legislația în vigoare.

(2) Reclamația se consideră depusă în mod corespunzător, dacă este completată conform modelului publicat pe pagina web a Organizatorului www.7777.md sau www.lnm.md, dacă a fost expediată personal la adresa acestuia sau în format electronic la adresa support@ln.md, semnată, respectiv, personal de către participant (la depunerea pe suport de hârtie) sau prin semnătura calificată electronică conform legislației în vigoare.

(3) În cazul în care sunt depistate neconcordanțe între modelul publicat și cererea înaintată, aceasta nu va fi considerată depusă în mod corespunzător, respectiv, nu va fi înregistrată de către Organizator.

În acest caz, în decurs de 15 zile, Organizatorul va expedia la adresa poștală/ adresa electronică indicată de Participant, o notificare privind înlăturarea discordanței constatate în termen de 7 zile, din momentul primirii notificării, informând Participantul că, în cazul nerespectării termenului, cererea va fi considerată ca neînregistrată și nu va fi examinată.

Informația privind cererile care nu corespund cerințelor modelului publicat, se păstrează de către Organizator în format electronic până la 6 luni, de la data depunerii.

(4) La primirea cererii depuse în mod corespunzător, aceasta este înregistrată de către Organizator fiindu-i atribuit un număr unic de identificare.

(5) Conflictele sunt soluționate prin hotărârea Organizatorului sau a persoanei sale autorizate, în termen de până la 15 zile din data înregistrării pretenției de către Organizator.

(6) Despre hotărârea adoptată, Organizatorul informează Participantul în termen de 15 zile de la data luării hotărârii. Hâțâirea adoptată pe caz se expediază în format electronic și/sau pe suport de hârtie la adresa/adresa electronică indicată de Participant în pretenție. În Hotărâre Organizatorul indică numele Participantului/ Participanților, data întocmirii Hotărârii, data înregistrării pretenției, descrierea obiectului de conflict și a circumstanțelor în care acesta a apărut, hotărârea luată și motivele acesteia.

(7) În cazul în care Participantul nu este de acord cu hotărârea adoptată, el urmează să informeze, în termeni proximi, Organizatorul, care trebuie în decurs de 5 zile, de comun acord cu Participantul, să întocmească un proces-verbal, în care se descrie obiectul conflictului și pozițiile ambelor părți. Procesul-verbal și pretenția Participantului sunt expediate în variantă electronică și/sau pe suport de hârtie autorității competente, în termen de 3 zile de la data întocmirii acestuia.

(8) În cazul în care Participantul nu cooperează și nu prezintă numele sau datele pentru corespondență, sau refuză să semneze procesul-verbal consemnat în alin.(7), atunci acesta va fi semnat doar de către Organizator. Informația privind refuzul Participantului de a semna procesul-verbal se va include în procesul verbal respectiv, odată cu datele de identificare a persoanei responsabile care l-a întocmit. Organizatorul va notifica Participantul despre transmiterea procesului-verbal către organul competent.

Articolul 23. În termen de 7 zile de la data notificării privind întocmirea procesului-verbal și transmiterii lui organului competent, Participantul, ale căror pretinse interese au fost lezate este în drept de a depune o plângere către autoritatea competentă.

PREVEDERI FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 24. Prezentele Reguli și/sau modificările aduse acestora, intră în vigoare la data aprobării lor de către autoritatea competentă.

Articolul 25. (1) Prezentele Reguli precum și Regulile fiecărui tip de joc se răsfrâng în deplină măsură asupra Participantului în condițiile prevăzute de Legea nr. 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

(2) Acordul dintre Participant și Organizator se consideră încheiat odată cu procurarea Biletului pentru participare la Joc, cu condiția că Participantul întrunește condițiile de participare stabilite în prezentele Reguli și expuse în public de către Organizator.

(3) Dacă apar neconcordanțe între prezentele Reguli și Regulile unui tip concret de joc, prioritate au ultimele. Situațiile nereglementate de prezentele Reguli sau de Regulile unui tip de joc se vor reglementa suplimentar de către Organizator și se vor publica pe pagina sa de web, după coordonarea lor cu organul competent.

Articolul 26 (1) În cazul apariției circumstanțelor de forță majoră, în rezultatul cărora nu a fost posibilă desfășurarea Jocului și eliberării câștigului, Organizatorul nu poartă responsabilitate față de Participanți/câștigători. În astfel de cazuri, Organizatorul restituie Participanților miza/costul Biletului, dacă este posibilă identificarea informației privind tarifele în sistemul de monitorizarea al Organizatorului. Restituirea mizei către Participant nu este inclusă și nu constituie câștig din Jocuri.

(2) Circumstanțele de forță majoră sunt considerate orice circumstanță, care nu depinde de Organizator, imprevizibilă în mod obiectiv și imposibil de prevenit. Astfel de circumstanțe sunt cele care sunt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pământ, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vânt puternic, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ş.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocade, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii, modificarea legislației aplicabile, însă nu se reduce doar la ele, lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Articolul 27. Organizatorul poate încredința și/sau împuternici persoanele terțe pentru a efectua din numele său orice acțiuni în legătură cu organizarea și desfășurarea Jocurilor, inclusiv cele legate de afacerile comerciale și publicitate, iar persoanele terțe vor acționa în conformitate cu prezentele Reguli și Regulile tipului de joc.

REGULILE GENERALE PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCURILOR DE LOTERIE MOMENTANĂ .