TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU PARIURI SPORTIVE

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. (1) Prezentele Reguli privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc de tipul pariurilor la competițiile/evenimentele sportive prin intermediul rețelelor de comunicații electronice (în continuare Reguli) stabilesc modalitatea și condițiile de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc on-line cu mize (pariuri) pe rezultatele competițiilor/evenimentelor sportive, inclusiv a curselor de cai şi câini, organizate și desfășurate de S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

(2) În sensul prevederilor alin.(1), se va considera drept organizator a jocurilor de noroc - Societatea pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei”, în parteneriat cu S.R.L.„NGM Company”, cărora li s-a atribuit sarcina de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc cu risc social scăzut ce constituie monopol de stat, în baza Contractului de parteneriat public-privat, nr.1/09 din 23 aprilie 2018, pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții/evenimente sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.

(3) Organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, de tipul pariurilor la competițiile/evenimentele sportive prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, sunt organizate și desfășurate de S.A.„Loteria Națională a Moldovei (în parteneriat cu S.R.L.„NGM Company”) prin intermediul secțiunii/compartimentului „Sport” a site-ului www.7777.md.

(4) Prezentele Reguli sunt afișate pe pagina web a Organizatorului, fiind coordonate în modul corespunzător de Agenția Servicii Publice.

(5) Prin depunerea unei mize (pariu), în cadrul secțiunii/compartimentului „Sport” a site-ului www.7777.md, jucătorul recunoaște că a citit, înțeles și se obligă întotdeauna, fără excepții, să respecte prevederile:

a) Legii 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc;

b) Regulamentului privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice de către S.A.„Loteria Națională a Moldovei”, aprobat de Agenția Servicii Publice la 25.06.2019;

c) Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice de către S.A.„Loteria Națională a Moldovei”, coordonate de Agenția Servicii Publice la 25.06.2019;

d) prezentele Reguli privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc de tipul pariurilor la competițiile/evenimentele sportive prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.

(6) Toate normele care se conțin în prezentele Reguli pot fi modificate și completate de Organizator. Respectivele modificări intră în vigoare în momentul publicării lor pe site-ul www.7777.md, cu condiția coordonării corespunzătoare de autoritatea competentă.

Art.2. Noțiuni principale

În sensul prezentelor Reguli, următoarele noțiuni principale semnifică:

organizator – se consideră organizator a jocurilor de noroc Societatea pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei”, în parteneriat cu S.R.L.„NGM Company”, astfel cum a fost descris la art.1 alin.(2);

participant (jucător) – înseamnă orice persoană fizică în deplină capacitate de exercițiu, care a împlinit vârsta de 18 ani, fără restricții de participare la jocuri de noroc, care nu este angajat, acționar sau membru al organului de conducere al Organizatorului și care a depus o miză;

miză – reprezintă costul nominal achitat de participant în schimbul dreptului de participare la jocul de noroc (pariu);
joc/jocuri – joc de noroc de tipul pariurilor la competițiile/evenimentele sportive organizate și desfășurate de Organizator prin intermediul rețelelor de comunicații electronice în cadrul cărora sunt folosite rezultatele unor competiţii/evenimente sportive ce se vor produce fără implicarea Organizatorului;

pariu pentru competiţiile/evenimentele sportive (pariu) – joc de noroc desfășurat între organizator şi jucător sau între jucători, în care sunt folosite rezultatele unor competiții/evenimente sportive ce se vor produce fără implicarea organizatorului, cu condiția ca rezultatele pe care se pariază să nu fie determinate pur aleatoriu;

depunerea unei mize/depunerea unui pariu (mizare/pariere indiferent de timpul sau declinarea folosită) – acceptul participantului de a participa la jocurile de noroc de tipul pariurilor pentru competiţiile/evenimentele sportive, în condițiile stabilite de Organizator, prin efectuarea unui pronostic cu referire la o competiție/eveniment sportiv manifestat prin achitarea taxei de participare;

variantă de joc/pariu/miză – pronostic al jucătorului cu privire la rezultatele competiției/evenimentului sportiv care constă dintr-o singură sau mai multe alegeri pentru o singură sau mai multe competiții/evenimente sportive;

variantă de joc câștigătoare – pronostic al jucătorului în care alegerile acestuia au coincis cu rezultatele reale ale competițiilor/evenimentelor sportive;

rezultat - rezultatul competiției/evenimentului pentru care organizatorul a propus jucătorului să depună o miză la fie 7777.md propune în secțiunea ”Sport” să fie făcută miza.

coeficient – o valoare numerică cu care se înmulțește suma mizei persoanei interesate la stabilirea sumei plății, dacă miza va fi câștigătoare.

câștig – mijloace bănești, obiecte care pot fi proprietate individuală sau colectivă și care la încheierea jocului de noroc sunt transmise în proprietate jucătorului în baza rezultatului favorabil pentru acesta;

câștig impozabil – diferența pozitivă care se formează în urma participării jucătorului la jocuri de noroc și care urmează să fie impozitată conform legislației în vigoare dintre suma mijloacelor bănești sau substituenților mijloacelor bănești, obținute de jucător la finalul jocului sau sesiunii de joc și suma mizei făcute în joc;

reguli – înseamnă orice norme de desfășurare a jocurilor de noroc on-line cu mize (pariuri) pe rezultatele competițiilor/evenimentelor sportive care rezidă din prevederile actelor normative prevăzute la art.1 alin.(5), sau orice alte condiții și instrucțiuni elaborate de Organizator, și modificările lor ulterioare;

identificarea participantului – reprezintă ansamblul de proceduri orientate spre identificarea în cadrul sistemului Organizatorului și înregistrării contului de joc. Identificarea se face în scopul accesării cu succes a contului de joc în baza datelor oferite personal de participant, sau de reprezentantul acestuia, direct Organizatorului sau persoanei responsabile din cadrul instituției care procesează plăți în numele Organizatorului.

date de identificare – înseamnă orice informații, inclusiv datele cu caracter personal ale participantului, care au fost oferite în procesul identificării acestuia, în vederea participării la jocurile de noroc desfășurate de Organizator, precum și datele ce confirmă miza, câștigul sau mărimea acestora, utilizate inclusiv pentru exercitarea, de către instituțiile satului a funcțiilor de control;

verificare - parte a procesului de identificare în cadrul căruia un cont de joc este asociat în Sistem unui participant identificat, fapt care oferă dreptul de acces la acesta și dreptul de a primi sume de bani și câștiguri, prin intermediul datelor și codurilor introduse de participant. Procedura de verificare presupune prezentarea unei copii color a unui document de identitate, iar la retragerea banilor din cont – a copiei cardului de pe care depozitul se transferă pe cont. După finalizarea verificării, participantul primește confirmarea pe e-mailul indicat la înregistrare;

profil înregistrat/profil – identitate creată de participant în sistemul Organizatorului, care include un identificator personal și parola contului online și permite accesul în contul de joc în vederea participării la jocurile de noroc desfășurate de Organizator;

intrare în profil – accesare reușită a profilului;

cont de joc (cont) - reprezintă contul deschis la înregistrarea profilului participantului, accesul la care se face prin autorizare pe site-ul Organizatorului și care servește pentru participarea la jocurile de noroc, introducerea și retragerea banilor, plasarea mizelor și obținerea câștigurilor;

eveniment întâmplător – un eveniment neordinar, neprevăzut, care nu poate fi evitat și nu putea fi prevăzut în momentul încheierii acordului de participare la jocurile de noroc, la producerea căruia prestarea serviciilor legate de jocurile de noroc devine imposibilă.

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU PARIURI SPORTIVE