CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE PENTRU PROMOVAREA UNOR BILETE ELECTRONICE DE LOTERIE

1.Organizatorul Campaniei promoționale

Organizatorul Campaniei pentru promovarea unor bilete electronice de loterie (în continuare Campanie promoțională sau Campanie) este Compania „NGM Company” SRL, IDNO 1018600017105, adresa de corespondență MD-2025, mun. Chișinău, str. Arborilor, 17/2 – partener privat a S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

2.Perioada de desfășurare a Campaniei promoționale

Campania promoțională se desfășoară în perioada 04 iunie 2021 ora 10.00.00 – 10 iunie 2021 ora 23.59.59, din contul veniturilor proprii ale Organizatorului.

3.Participanții la Campania promoțională

La Campanie pot participa persoanele fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, care au atins vârsta de 18 ani, au domiciliul sau reședință pe teritoriul Republicii Moldova și dețin un cont de joc pe site-ul www.7777.md.

4.Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale

În cadrul Campaniei promoționale vor fi oferite 100 (una sută) câștiguri sub formă de surse bonus pentru joc – transferați în compartimentul „Bonus” al contului. Contravaloarea totală a surselor bonus acordate este de 50.000 lei, acestea vor fi distribuite participanților care au ocupat locurile 1-100, după cum urmează:

TableRom

5.Desfășurarea Campaniei promoționale

5.1. La Campanie pot participa, toți participanții activi la jocurile de noroc desfășurate prin intermediul site-ului www.7777.md, care în perioada 04 iunie 2021 ora 10.00.00 – 10 iunie 2021 ora 23.59.59, vor efectua minim 20 (douăzeci) de mize la următoarele jocuri de loterie:

  • „Cash 20x”;
  • „Dragon Keno”;
  • „Jelly Keno”;
  • „Cash Puzzle”;
  • „Fruits”;
  • „Wizard of Plenty”.

5.2. Fiecare participant care a îndeplinit condițiile prevăzute la pct.5.1. va fi înscris într-un clasament în vederea acordării câștigurilor prevăzute la pct.4, având la bază următoarea logică de joc:

Orice câștig realizat pe durata ultimelor 20 de jocuri consecutive se consideră generator de puncte care plasează participantul în unul din locurile din clasament (cele mai multe puncte - locul I). Punctele se determină după următoarea formulă:

Numărul de puncte = Valoarea câștigului / (de împărțit) Valoarea mizei

Suma Numerelor de puncte din ultimele 20 de jocuri consecutive reprezintă numărul de puncte cu care participantul este înscris în clasament.

Numărul de puncte în baza cărora participantul este înscris în clasament crește doar în cazul depășirii indicatorului din precedentele 20 de jocuri. Acesta rămâne la valoarea maximă atinsă pe durata Campaniei, reprezentând scorul final al participantului.

5.3. Mizele efectuate în cadrul altor jocuri de noroc decât cele prevăzute la pct.5.1, precum și cele efectuate din alte surse decât cele reale (mizele efectuate din sursele bonus), nu vor fi luate în calcul.

5.4. Dacă în rezultatul oricărei mize, la jocurile prevăzute în pct.5.1, participantul obține un câștig de tipul JACKPOT, aceste mize nu se vor lua în calcul la determinarea punctajului pentru prezenta Campanie promoțională, fiind exclus din formula de determinare a punctajului.

5.5. În orice moment al Campaniei promoționale, Organizatorul, la discreția sa, poate sista desfășurarea acesteia, anunțând participații despre acest fapt, prin plasarea unui anunț pe site-ul www.7777.md.

6. Determinarea câștigătorilor și anunțarea rezultatelor

6.1. Se consideră câștigători ai Campaniei promoționale primii 100 participanți care au acumulat cele mai multe puncte, conform formulei descrise la pct.5.3. Organizatorul creează o Comisie care, în baza informațiilor furnizate de Sistemul de monitorizare, determină și aprobă clasamentul final pentru determinarea câștigătorilor Campaniei.

6.2. Pentru o determinarea corectă a locului din clasament, în cazul în care acesta modifică valoarea câștigului, în situația unei egalități la puncte, va avea prioritate participantul cu cele mai multe mize făcute și luate în calcul în cadrul prezentei Campanii.

6.3. În cazul egalității, urmare indicatorilor aplicați în conformitate cu prevederile pct.6.1 și 6.2., va avea prioritate participantul care are cea mai mare miză unică, luată în calcul în cadrul Campaniei. Dacă sunt participanți care, urmare aplicării prezentului punct, sunt pe poziții de egalitate, determinarea participantului, care are prioritate, se face prin tragere la sorți, prin intermediul Generatorului de numere aleatoriii deținut de Organizator.

6.4. Clasamentul final și participanții câștigători ai Campaniei vor fi anunțați în termen de 48 de ore de la sfârșitul acesteia, prin publicarea unui anunț pe site-ul companiei: www.7777.md.

7. Utilizarea câștigului și a surselor bonus pentru joc

7.1. Organizatorul va adăuga valoare câștigurilor acordate în conformitate cu prevederile pct.6.1. la compartimentul „Bonus” al contului de joc al câștigătorului. Acestea vor putea fi utilizate doar on-line, pentru participarea la jocurile de loterie promoționaleaccesibile pesite-ul Organizatorului, www.7777.md, având la bază Condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniilor promoționale afiliate jocurilor de noroc cu risc social scăzut, organizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, aprobate prin Ordinul „NGM Company” S.R.L. nr.12/B-1 din 28 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare.

7.2. Sursele bonus pentru joc acordate în conformitate cu prezentele Condiții nu pot fi înlocuite cu bani sau alte valori și urmează a fi utilizate până la 18 iunie 2021 ora 23.59.59. Transferul bonusului către terți nu este permis.

7.3. Orice sume oferite în calitate de „Bonus”, conform prezentelor Condiții, vor fi transferate în contul de joc nemijlocit doar după efectuarea unui rulaj de x20 în jocurile de loterie promoționale prevăzute la pct.5.1., disponibile pe site-ul www.7777.md. Pentru a exclude orice dubiu, la calcularea rulajului pentru sume oferite în calitate de „Bonus”, conform prezentelor Condiții, nu se vor lua în calculmizele efectuate pe site-ul www.7777.md, la alte jocuri decât cele prevăzute la pct.7.1.

7.4. Suma câștigurilor obținute ca rezultat al îndeplinirii condițiilor bonusului se transferă în contul de joc al participantului, care ulterior poate fi utilizată ca taxă de participare la jocurile de noroc, sau retrasă din contul de joc, urmând să fie impozitată, la retragere, în corespundere cu legislația în vigoare.

7.5. După expirarea perioadei indicate la pct.7.2., dacă Bonusul nu este utilizat în totalitate, sau condițiile acestuia (prevăzute la pct.7.3.) nu vor fi îndeplinite, acesta va fi anulat automat, iar Organizatorul nu datorează despăgubiri participantului.

7.6. Organizatorul afișează în contul de joc al participantului câștigător informația cu referire la utilizarea și rulajul bonusului.

7.7. Un participant nu poate primi mai mult de un câștig în cadrul prezentei Campanii promoționale.

8. Încălcări și modul de soluționare a litigiilor

8.1. În caz de suspiciune rezonabilă de încălcare a prezentelor Condiții, participanții pot notifica Organizatorul despre aceste încălcări la următoarea adresă de e-mail: officemanager@ngm.md.

8.2. Nu pot participa la Campanie, urmând să fie descalificați, angajații Organizatorului.

9. Organizatorul nu poartă responsabilitate pentru calitatea serviciilor furnizate de către terți.

10. Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea câștigurilor prevăzute la pct.4, fiind exonerat de orice obligație de plată, în următoarele cazuri:

  • participantul este minor, nu are capacitate deplină de exercițiu, ori s-a constatat încălcarea altor prevederi a actelor normative aferente domeniului jocurilor de noroc, inclusiv a regulilor sau regulamentelor aprobate de autoritatea competentă, sau de organizator, cu referire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice;
  • participantul nu a prezentat/completat documentele și/sau nu a furnizat datele necesare pentru a primi câștigul;
  • participantul, sau beneficiarul câștigului este un angajat al Organizatorului.

11. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții la Campania promoțională vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, imaginea și/sau numele contului de Facebook a câștigătorului.

12. Condițiile de desfășurare a Campaniei promoționale se publică pe pagina web www.7777.md.

13. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțelejudecătorești competente.

14. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe site-ul www.7777.md.