TERMENI ȘI CONDIȚII DE JOCURI ELECTRONICE

REGULILE GENERALE

PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCURILOR DE NOROC CU RISC SOCIAL SCĂZUT, PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE, DE CĂTRE

S.A.„LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”

Prezentele reguli stabilesc cerințele pentru organizarea și desfășurarea de către S.A.„Loteria Națională a Moldovei” a jocurilor cu risc social scăzut, furnizarea Online de pariuri sportive și loterii, prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, pe teritoriul Republicii Moldova.

Jocurile organizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice (Online) permit jucătorilor să participe la jocurile interactive, folosind dispozitive digitale personale. Deoarece sistemul este complet digital, participantul poate juca oriunde, cu ajutorul unui dispozitiv personal, cum ar fi un calculator personal, o tabletă sau un smartphone.

Utilizatorul care joacă pentru prima dată, trebuie să se înregistreze în Sistemul de Joc Online și să creeze un profil propriu (cont de joc) unic, în conformitate cu prevederile prezentelor reguli. După înregistrarea profilului, Participanții (jucătorii) vor fi conectați la o rețea sigură și securizată având posibilitatea de a miza și a câștiga bani reali. Sistemul permite de a debita automat câștigurile jucătorilor în contul lor de joc, iar pentru a retrage din cont mijloacele bănești sau de a închide contul, jucătorul trebuie doar să trimită o cerere către Sistem, care în mod automat transferă suma comandată către serviciul de plată selectat de jucător.

Modalitatea de înregistrare a profilului (contului de joc), înregistararea mizei, eliberarea și primirea câștigurilor, sunt descrise în Regulile Generale respective, care au fost elaborate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în conformitate cu Regulamentul-tip privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.777 din 01.08.2018 și cu Legea nr.291 din16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și cuprind condițiile standard și modalitatea de desfășurarea a Jocurilor organizate de către Organizator sau din numele acestuia de către persoana împuternicită.

Prin intermediul rețelelor de comunicații electronice poate fi desfășurat orice tip de joc de noroc cu risc social scăzut, care poate fi diferit de echivalentele sale tradiționale, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a reflecta specificul desfășurării lui Online. Aceste diferențe sunt definite în regulile de joc respective și rezultă în diferențe de design ale jocului, coeficenți, procentul câștigului, fondul de câștig, valoarea mizelor, tipurile de câștiguri și/sau premii,etc. Organizatorul arhivează toate tranzacțiile financiare pe care le-a avut cu jucătorii și le păstrează pe o perioadă de 5 ani.

Regulile Jocurilor pentru fiecare tip de joc desfășurat prin intermediul comunicațiilor electronice, la coordonarea lor de către autoritatea competentă, devin anexe și sunt parte integrală ale acestor Reguli Generale.

În sensul prezentelor reguli, termenii principali utilizați au următoarele semnificații:

„Organizator” - semnifică S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în parteneriat cu S.R.L.„NGM Company”, cărora li s-a atribuit sarcina de organizare și desfășurare a evenimentelor în domeniul organizării jocurilor de loterie ce constituie monopol de stat, în baza Contractului de parteneriat public-privat, nr.1/09 din 23 aprilie 2018, pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții/evenimente sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.

„Jocului/jocurilor”- semnifică Jocuri Online de pariuri sportive și de loterii, desfășurate de către Organizator în conformitate cu regulile generale prezente, elaborate de către Organizator și aprobate de către instituțiile autorizate.

„Miza”- semnifică costul nominal pariat și/sau a mijloacelor specifice de joc, achitat de către participant (jucător) la aplicarea pariului sau la cumpărarea mijlocului specific de joc;

„Reguli”- semnifică regulile de desfășurare Online a pariurilor, precum și Jocurilor de loterii Online și tipurile lor, elaborate de către Organizator, precum și modificările ulterioare ale acestora, în corespundere cu Regulile-tip, aprobate de Guvern în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul jocurilor de noroc.

„Bilet”(Cupon)- semnifică mijlocul specific jocului de loterie, elaborat de către Organizatorul Jocurilor, în format electronic, magnetic sau alt suport de stocare a datelor;

„Participant” (Jucător) - înseamnă persoana fizică ce a împlinit vârsta de 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, fără restricții de participare la jocuri, care nu este colaboratorul, acționarul sau membrul instituției de conducere a Organizatorului, care a depus miza și/sau a cumpărat Biletul.

„Datele de identificare”- sunt informații, inclusiv datele cu caracter personal ale participantului care le-a furnizat la înregistrare pentru a participa în conformitate cu Secțiunea II a acestui Regulament, în funcție de forma aleasă de înregistrare, precum și datele care confirmă pariul, pentru accesul participantului la contul său, în scopul acceptării pariurilor și câștigurilor pentru jocuri, precum și datele pe care trebuie să le prezinte pentru identificare, conform exigențelor Legii cu privire la combaterea spălării banilor și altor legi aplicabile.

„JOCURILE LOTERIEI NAȚIONALE a MOLDOVEI” sau „JOCURILE”- sunt toate jocurile de noroc care se desfășoară pe site-ul 7777.md.

„Jocurile ONLINE”- în sensul acestor termeni generali includ, fără enumerare exhaustivă, următoarele jocuri:

1. Loterie Online

2. Pariuri Online sportive

„Identificarea participantului” - recunoașterea sistemului de înregistrare a contului, în baza datelor de identificare prezentate personal de către participant sau reprezentantul acestuia lucrătorului instituției de plată, în scopul realizării accesului cu succes la cont. Plasarea mizelor de participare și/sau plata câștigului, ca urmare a participării la jocuri, prin verificarea contului deja creat, inclusiv acordarea de către participant colaboratorului instituției de plată a documentului de identitate, în scopul verificării concordanței datelor prezentate.

„Verificarea” este o procedură de identificare (completarea formularului de identificare a participantului), prin care contul respectiv este asociat în Sistem cu un anumit participant, care stabilește dreptul de acces la acesta și dreptul de a primi sume și câștiguri, prin intermediul datelor și codurilor aplicate, automat furnizate de Sistem pentru un anumit scop. Procedura de verificare necesită prezentarea unei poze în culori sau copia documentului de identitate, iar la retragerea fondurilor din cont, se oferă o poză color a jucătorului sau o copie scanată a cardului prin care se efectuează defalcările în cont. După finalizarea cu succes a verificării, participantul primește confirmarea prin e-mailul indicat de acesta la înregistrare.

„Sistem” - creat și menținut de Organizator, sistemul informatic central de înregistrare automatizat pentru identificare și participare, fiind în colaborare cu jocurile organizatorului, acesta este accesat personal de către participant.

„Site – ul”- sit-ul 7777.md. permite accesul la informații sau utilizarea serviciilor, inclusiv participarea la jocuri prin hyperlink-uri, prin intermediul resurselor instalate pe server, este proprietatea Organizatorului.

„Profil înregistrat” sau pur și simplu „Profil”- este o pagină creată de către participant la înregistrarea pe site a profilului de consum, care include în sine un identificator personal și o parolă a contului online, precum și dreptul de acces pentru a participa la JOCURILE ORGANIZATORULUI, în conformitate cu aceste Reguli Generale.

„Conectarea la profilul de înregistrare” înseamnă că utilizatorul site-ului a accesat personal profilul înregistrat.

„Contul de joc” este un cont deschis în profilul înregistrat al participantului, care poate fi accesat prin autentificarea pe site și este folosit pentru a depune și a retrage fonduri, a plasa mize și a primi câștiguri în urma participării la JOCURILE ORGANIZATORULUI, în conformitate cu prezentele Reguli Generale.

„Eveniment imprevizibil” este un eveniment neprevăzut, cu efect de necombătut, care nu a putut fi luat în considerare la momentul încheierii contractului și în momentul producerii căruia devine imposibilă prestarea serviciilor.

„Acțiuni ilegale” - acestea sunt acțiuni și/sau inacțiuni, care cauzează prejudicii persoanelor care folosesc sisteme electronice de informații de rețea și de servicii, inclusiv expedierea mesajelor comerciale nesolicitate, cu încălcarea legislației în vigoare (spam), supraîncărcarea canalelor (Flood), obținerea de acces la parolă și/sau resurse cu ajutorul altcuiva și/sau cu ajutorul unor dispozitive, dobândirea, utilizarea erorii de sistem, în interesul lor sau a altor persoane sau obținerea de informații, cu încălcarea funcționării normale a altor utilizatori de pe internet sau alte rețele de comunicații electronice, efectuarea de acțiuni, care pot fi clasificate ca infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, deteriorarea sau distrugerea proprietății altei persoane prin intermediul accesului neautorizat la sistemele informatice sau masei informaționale, fraudă cibernetică, introducerea virusului în calculator printr-un program special sau un sistem de tip „troian”, sistem de control de la distanță și așa mai departe, precum și orice alte acțiuni, care pot fi atribuite la o categorie de infracțiuni sau contravenții, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Art.1 Participarea la Jocuri se desfășoară exclusiv în mod benevol.

Art.2 Cerințele față de participanți (jucători)

(1) Participant al jocurilor de noroc desfășurate prin intermediul comunicațiilor electronice poate fi orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care și-a înregistrat participarea prin una dintre căile indicate în prezentele reguli.

(2) Nu este permisă mai mult de o înregistrare per persoană.

(3) Utilizarea site-ului și înregistrarea pe el sunt voluntare. Participantul/Jucătorul trebuie să se înregistreze personal. Potrivit Organizatorului, se consideră că înregistrarea a fost efectuată personal.

(4) Înainte de începerea înregistrării, jucătorul/participantul își dă acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Organizator, în conformitate cu art. 5 Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

(5) Persoanei dependente de jocurile de noroc îi este interzisă să deschidă un cont de joc și să joace. Organizatorul are dreptul să limiteze participarea la jocuri a persoanelor cu astfel de devieri comportamentale constatate, sau dacă persistă suspiciuni rezonabile în acest sens, sau dacă persoana individual, prin cerere scrisă, a solicitat limitarea.

(6) Se interzice participantului/jucătorului să acționeze din numele unei persoane terțe, să depună în contul de joc mijloace bănești care au o proveniență dubioasă, să depună bani de pe un card bancar pe care nu are dreptul să-l utilizeze sau să primească câștigurile pe un astfel de card, să nu folosească serviciile acordate de către Organizator pentru spălarea banilor.

Art.3 Furnizarea de date pentru înregistrare

Înregistrarea se face de către participant la introducerea datelor personale: numele, prenumele și numărul de identitate. Organizatorul este în drept să solicite de la participant și altă informație necesară.

Art.4 Cerințe la înregistrare

(1) La înregistrarea pentru participare la jocuri, fiecare participant trebuie să furnizeze informații veridice de identificare. Cu același număr de identificare (IDNP) sau adresă de e-mail poate fi înregistrat doar un singur cont pentru participare la jocuri.

(2) Participantul trebuie să completeze formularul de înregistrare, prezentat cu bună-credință. Participantul completează formularul de înregistrare afișat pe site și furnizează un cod de identificare (IDNP) sub formă de date de identificare. Persoanele care nu au un cod de identificare (IDNP) sau care au completat un formular de înregistrare cu un cod de identificare inexistent (IDNP), nu au voie să se înregistreze.

(3) Cetățenii străini și apatrizii cu reședință în Republica Moldova furnizează informații privind numele prenumele și numărul de identificare, numărul și seria documentului de identitate, data nașterii și o adresă validă în Republica Moldova.

(4) Orice participant are dreptul să înregistreze un singur cont de utilizator. La modificarea datelor, participantul este obligat să actualizeze informațiile furnizate de el la înregistrarea iniţială. Responsabil pentru furnizarea informaţiilor actuale în cont este în întregime participantul.

Organizatorul nu este responsabil pentru înregistrarea care nu a fost făcută personal, precum şi pentru înregistrarea la care au fost introduse date eronate, incomplete sau neactuale ale participantului. În aceste cazuri, Organizatorul are dreptul să închidă contul participantului în modul prevăzut de prezentele reguli.

Art.5 Procedura înregistrării

(1)După completarea tuturor câmpurilor și selectarea parametrilor corespunzători, precum și activarea butonului „Înregistrare”se consideră că a fost făcută o solicitare de înregistrare. După ce a primit o cerere de înregistrare, Organizatorul procesează datele.

(2)Un mesaj cu un link sau un cod de confirmare (activare) va fi trimis la adresa de e-mail indicată de participant. Pentru a finaliza cu succes activarea, trebuie să efectuați acțiunile specificate în mesaj. La efectuarea lor, înregistrarea este considerată finalizată cu succes.

(3)Organizatorul are dreptul să refuze înregistrarea unui jucător dacă un alt participant înregistrat a indicat date identice (integral sau parțial).

(4)Organizatorul informează jucătorul despre finalizarea înregistrării într-un termen rezonabil. Dacă organizatorul întâmpină deficultăți la identificarea participantului în legătură cu tergiversarea furnizării informației respective de către instituțiile de stat abilitate, el este în drept să stabilească un termen în limitele căruia participantul trebuie să prezinte un document de identitate valabil. Dacă în termenul stabilit participantul nu prezintă documentul solicitat, organizatorul are dreptul să-i blocheze contul de joc. Participantul are dreptul, în limitele termenului stabilit, potrivit prevederilor articolului respectiv, de a suplini contul său de joc și de a participa la jocuri.

(5) După finalizarea cu succes a înregistrării, sistemul salvează datele adresei IP, folosităpemtru înregistrarea participantului. Organizatorul are dreptul de a verifica identitatea utilizatorului, respectiv, a utilizatorilor care doresc să se înregistreze pe site.

(6) În cazul în care înregistrarea se face cu informaţii incorecte, Organizatorul este în drept de a închide contul. În astfel de cazuri, după realizarea unei verificări, după caz, toate fondurile din contul de joc vor fi returnate participantului sau confiscate în favoarea Organizatorului. Înregistrarea oricărui jucător poate fi respinsă sau întreruptă la discreţia personală a Operatorului, dar angajamentele convenite anterior vor fi îndeplinite.

Art.6. Suspendarea temporară a profilului

(1) Participantul în orice moment poate suspenda profilul său pentru o perioadă determinată de timp.

(2) Suspendarea necesită accesul personal al jucătorului la profilul său, în care, folosind opțiunea oferită de sistem, selectează și acționează butonul "suspendarea profilului".

(3) După ce participantul a decis să suspende profilul său,administratorii site-ului sistează accesul la sistem; din acel moment participantul nu poate accesa sistemul prin profilul suspendat și nu poate participa la JOCURI.

În orice moment, un participant își poate activa profilul prin trimiterea unei cereri la adresa de e-mail help@7777.md. În acest caz, participantul va primi la e-mailul său un mesaj informațional cu opțiunea solicitată, el urmând să acceseze butonul „activare”.

(4) Participantul, prin notificare scrisă sau electronică, poate solicita de la Organizator, pentru o perioadă anumită de timp, să-i fie limitată suma depunerilor în cont, precum și sumele mizelor/pierderilor.

(5) Dacă participantul suspendă profilul său pentru o perioadă ce depășește 30 de zile, el poate solicita, prin mesaj scris adresat help@7777.md, retragerea din contul său de joc, prin una din metodele specificate în prezentele Reguli, a fondurilor disponibile. În cazul în care participantul nu a trecut procedura de verificare potrivit Regulilor, el nu este în drept de a retrage fonduri din contul său de joc până la expirarea termenului suspendării.

Art.7 Modificarea datelor de identificare

(1) Participantul, prin accesarea profilului său, este în drept de a modifica informația furnizată Organizatorului la înregistrare doar în ceea ce ține de parolă și numărul telefonului. La modificarea datelor respective, toate procedurile sunt salvate în conformitate cu Politica de protecție a datelor personale.

(2) O condiție obligatorie pentru schimbarea datelor de identificare este accesul personal al participantului la contul de înregistrare.

(3) În scopul protecției maxime a contului înregistrat, participantul are dreptul să solicite angajaților Organizatorului inițierea unei noi proceduri de verificare pentru a schimba datele (inclusiv parola), necesară la accesarea contului.

(4) Dacă jucătorul a uitat parola necesară pentru a accesa contul său deja confirmat, el are dreptul să primească o nouă parolă la adresa de e-mail specificată inițial în procesul de înregistrare.

(5) În cazul în care nu se depun datele cu caracter personal, indicate în formularul de înregistrare, Organizatorul are dreptul de a refuza înregistrarea.

Art.8 Deschiderea contului de joc

(1) După înregistrarea în sistem a profilului de utilizator, se deschide un cont de joc pentru participantul înregistrat, accesul la care se efectuează prin intermediul profilului, în conformitate cu prezentele reguli generale.

Contul de joc înregistrat este folosit pentru depunerea și retragerea surselor bănești, depunerea mizelor, procurarea biletelor electronice și primirea câștigurilor. Contul respectiv poate fi folosit doar în scopul participării participantului la jocurile desfășurate de Organizator, în condițiile prezentelor Reguli.

(2)Pentru a retrage sursele financiare din cont, jucătorul trebuie să mențină un sold minim care să echivaleze cu suma taxei de deservire, stabilită de instituția de plată de rigoare, pentru tranzacția respectivă, dacă asemenea este prevăzută.

(3)Contul de joc este creat și menținut numai în scopul participării jucătorului la JOCURILE ONLINE desfășurate de către organizator. Acest cont nu poate fi utilizat de către jucător și nu poate fi deservit de o instituție de plată pentru alte activități decât cele specificate în prezentele reguli, inclusiv nu poate fi utilizat pentru servicii care sunt de obicei efectuate de către instituția de plată respectivă. Dacă Organizatorul constată că un cont este utilizat în alte scopuri, este în drept de a-l bloca sau poate stabili condiții suplimentare. Dacă într-o perioadă de timp stabilită de Organizator nu se înregistrează acţiuni şi/sau tranzacţii de pe un anumit cont de joc, Organizatorul este în drept de a percepe o taxă lunară, mărimea căriea este indicată pe site-ul său.

(4)Toate mizele, precum și toate câștigurile eliberate sunt reflectate în contul de joc al participantului, care constă din:

Soldul numerar - numerarul depus în cont de participant, câștigurile primite, mizele returnate (debursate), precum și sumele transferate din soldul bonusului.

Bonusul reprezintă suma de bani oferită de organizator sub formă de bonus, precum și suma câștigurilor primite ca urmare a mizelor depuse din contul bonusurilor primite.

(5)Organizatorul își rezervă dreptul ca, în orice moment, fără vreo explicație, să refuze deschiderea contului de joc.

(6)Organizatorul îşi rezervă dreptul de a închide unilateral contul de joc al participantului. Repartizarea mijloacelor / restituirea mijloacelor participantului sau confiscarea acestora în favoarea Organizatorului este evaluată de către ultimul, pentru fiecare caz aparte. Participantul este înștiințat despre decizia luată.

Art.9 Alimentarea contului de joc

(1)Primirea mijloacelor financiare direcționate la un anumit cont de joc poate fi realizată prin depunerea unui depozit admisibil pentru asemenea scop, utilizând următoarele instrumente:

-transferarea mijloacelor bănești, ca urmare a unei oferte câștigătoare;

-transferarea mijloacelor bănești primite ca urmare a câștigurilor obținute din jocul cu biletele electronice;

-transferarea mijloacelor bănești într-un cont de jocuri, ca urmare a unui bonus activat și/sau a unui rezultat;

-returnarea mijloacelor bănești în cont în baza deciziei Organizatorului privind anularea mizei sau a altor situații excepționale.

(2) Suplinirea contului de jocuri de către participant trebuie făcută personal, prin virament.

Sunt acceptate următoarele metode:

-transfer bancar;

-card bancar;

-prin intermediul unei instituții care oferă Servicii Online de plată;

Indiferent de metoda de suplinire aleasă, fondurile sunt debursate în contul de joc de către Organizator.

(3)Organizatorul este în drept de a stabili sumele minime și maxime pentru suplinirea contului de joc și retragerea fondurilor din contul de joc, informația respectivă se va publica într-o secțiune aparte pe site-ul 7777.md.

(4)Cheltuielile de suplinire a contului de joc al Participantului sunt suportate de către Organizator, cu excepția cazurilor de alimentare prin intermediul instituțiilor financiare aflate în afara teritoriului Republicii Moldova.

(5)Organizatorul este în drept de a stabili suma maximă pe care o poate depune în contul său de joc participantul care nu a fost verificat în conformitate cu prezentele reguli.

Art.10 Schimb cu conturi de joc

(1)Jucătorilor nu li se permite să comunice datele contului de joc persoanelor terțe, încălcarea acestei interdicții este echivalentă cu folosirea mai multor conturi, ceea ce va duce la blocarea acestora. Este interzis ca orice jucător să obțină un avantaj neechitabil prin comunicarea datelor contului său de joc, „mascarea stilului său de joc” sau „transmiterea jocurilor sale către alți jucători în timpul unui turneu”.

(2) Este interzis jucătorilor să folosească conturile de jocuri ale altor persoane. De asemenea, jucătorii sunt obligați să-și păstreze secretul datelor personale, parolele sau orice alte informații necesare accesării contului de jocuri.

(3)Organizatorul nu își asumă răspunderea dacă oricare dintre participanţi şi-a divulgat în vreun fel numele de utilizator, numărul contului personal şi parola altor persoane. Organizatorul nu rambursează pierderile suportate în rezultatul utilizării datelor Jucătorului de către terţi. Participantul nu are dreptul la nici o obiecţie bazată pe relația sa cu terţii.

Art.11 Accesarea profilului pentru participarea la jocuri

(1) Accesul la interfața pentru Jocurile Online se face personal de către participant, prin introducerea datelor de identificare corespunzătoare. Accesul personal este furnizat prin introducerea unei adrese de e-mail (ca nume de utilizator) și a unei parole.

(2)În cazul în care participantul nu-și amintește parola introdusă în timpul înregistrării în sistem, poate folosi funcția „Recuperare parolă”. Pentru aceasta e necesar să introducă adresa de e-mail corectă, utilizată la înregistrare.

(3)După completarea formularului „Recuperare parolă” și trimiterea acestuia către sistem, participantul primește la adresa de e-mail de la care s-a înregistrat pe site instrucțiuni de acces și un link, valabil pentru o anumită perioadă de timp, pentru a introduce o nouă parolă de acces. După ce a îndeplinit toate instrucțiunile, participantul trebuie să introducă o nouă parolă, după care va avea acces deplin la profilul său.

(4)În caz de neprezentare a documentelor solicitate, furnizarea de documente incorecte/falsificate, în caz de suspiciune de spălare de bani sau de încălcare a legislației aplicabile, organizatorul își rezervă dreptul de a refuza retragerea surselor financiare din contul de joc, blocarea profilului participantului. Dacă în cazul respectiv, în contul de joc al participantului există fonduri neutilizate, organizatorul are dreptul, la discreția sa, să decidă soarta lor.

Art.12 Verificarea identității/Confirmarea

(1)Organizatorul are dreptul de a verifica identitatea participantului, respectiv, a participanților care doresc să se înregistreze pe site.

(2) Până la prima retragere a surselor financiare din contul de joc sau în orice alt moment, când se consideră oportun, Organizatorul poate solicita documente care să dovedească identitatea participantului înregistrat. În calitate de document de identitate poate servi copia originală sau scanată a unui document de identitate, a unui card bancar (cu anumite numere ascunse), a unui extras din cont, a unui document care confirmă plata taxelor pentru o anumită adresă și/sau alte documente, la discreția Organizatorului.

Art.13 Modalități de depunere a sumelor

După încheierea cu succes a înregistrării, pentru a participa la jocurile desfășurate de Organizator, Jucătorul depune bani în contul său, prin următoarele modalități:

1. Prin intermediul Î.S.„Poșta Moldovei”

2. Prin intermediul cardurilor bancare

3. Prin transfer bancar

4. Prin intermediul agenților economici care prestează Servicii Online de plată (portmoneu electronic)

Art.14 Depunerea mizei

(1)Participanții înregistrați la JOCURILE ONLINE ale Organizatorului au posibilitatea de a participa la jocuri doar după activarea profilului și depunerea mijloacelor bănești în contul său de joc. Mărimea mizei sau suma totală a mizelor depuse nu poate depăși suma disponibilă din contul participantului în momentul confirmării mizei.

(2)Ca miză la pentru Jocurile Online pot fi folosite:

- toate sumele depuse de jucător în contul său de joc;

- sumele obținute sub formă de câștig în urma participării jucătorului la Jocurile Online, cu care a fost suplinit contul de joc al participantului;

- suma câștigurilor obținute din jocurile Bonus.

(3)Miza de participare la Jocurile Online poate fi făcută de participant numai pe site. Mizele au statutul „nedefinit” până când toate evenimentele pentru care acestea au fost depuse nu sunt finalizate (sau până când toate tombolele sunt finalizate - în măsura în care se aplică jocului respectiv). Statutul mizei este definit de sistem ca „non-câștigătoare” „câștigătoare” și de „returnare”. Mizele determinate de sistem drept „câștigătoare” asigură transferul automat al câștigurilor în contul jucătorului și sunt considerate „achitate”.

(4)Pentru fiecare Joc Online, precum și pentru fiecare participare individuală la Joc Online, participantul poate miza prin una din metodele indicate mai sus. Indiferent de metoda prin care se depune o miză, aceasta din urmă este considerată acceptată, cu confirmarea și reflectarea sa în Sistem.

(5)Depunerea mizelor este permisă numai jucătorilor înregistrați în modul prevăzut și care dispun de un sold pozitiv în contul lor de joc. Miza nu poate fi depusă dacă mărimea mizei minime depășește suma disponibilă din contul de joc al participantului.

(6)Mizele de pe conturile de joc cu fonduri blocate sau retrase și/sau cu utilizarea fondurilor primite în mod ilegal nu sunt permise. Mizele acceptate sunt înregistrate în istoricul mizelor din profilul jucătorului în care se conține informația despre câștiguri și/sau pierderi.

(7)În cazul unor circumstanțe excepționale, Organizatorul, la discreția sa, are dreptul să anuleze mizele la un anumit eveniment sau situație sau să ia o altă decizie cu privire la coeficienții valabili pentru determinarea câștigurilor. Organizatorul își rezervă dreptul, în orice moment, fără a fi nevoie de argumentare, să refuze acceptarea mizei sau a unei părţi a acesteia, precum şi de a declara invalidarea mizelor suspecte. Organizatorul garantează participanților că mizele pe care le-au făcut nu vor fi invalidate nejustificat.

(8)Organizatorul anulează miza atunci când ea este declarată/efectuată cu încălcarea regulilor generale, speciale, etc. sau cu un coeficient neobișnuit sau inacceptabil, utilizând fonduri/cardul altei persoane, numele sau contul altcuiva. În cazul unei greșeli sau în cazul unui alt motiv concludent, participantul poate cere Organizatorului să-i anuleze miza. Organizatorul examinează fiecare cerere de anulare și notifică participantul privind decizia primită.

(9)Imediat după determinarea rezultatului evenimentului de joc, Organizatorul trebuie să deburseze jucătorilor, în conturile lor de joc, câștigurile obținute.

Art.15 Participarea la jocuri

(1)Pentru a începe jocul, participantul trebuie să se conecteze la site, folosind numele de utilizator și parola, introducând datele de identificare corespunzătoare. După conectarea reușită, sistemul permite participantului să selecteze următoarele Jocuri Online:

1.1. Pariuri sportive

1.2. Loteria electronică

- Loterie momentană electronică (cumpărare de bilete)

- Loteria electronică cu tombole.

(2)După ce jucătorul alege un joc, efectuând clicul pe butonul corespunzător, el/ea va marca evenimentele pe care le-a selectat, tipul de bilet, mărimea mizei și/sau cifrele, numărul tombolei etc., în măsura în care acest lucru se aplică jocului la care dorește să participe. După confirmarea acceptării mizei, sistemul retrage automat suma corespunzătoare din contul participantului.

Art.16 Interzicerea acțiunilor de rea-credință și ilegale

(1)Este interzisă utilizarea oricăror acțiuni fără scrupule și ilegale în jocuri, incluzând, dar fără a se limita la:

Boot-programe sau alte dispozitive care interacționează cu software-ul de jocuri. Ei pot folosi setări predefinite sau inteligență artificială pentru a lua decizii de joc. Toate boot-urile sunt strict interzise în jocuri. Utilizarea unui astfel de software poate duce la închiderea contului de jocuri, blocarea și/sau retragerea fondurilor din acesta.

Alte tipuri de software interzise în jocuri:

• orice software care reprezintă un avantaj necinstit, fraudulos sau inechitabil pentru un jucător;

• orice software care furnizează informații despre hărțile ascunse între jucători sau promovează în vreun fel cârdășia sau înșelăciunea;

• orice software care utilizează o bază de date de distribuire „de mâini” sau o bază de date de profil pentru jucător, pe care o împărtășesc cu utilizatorii;

• orice software care reduce sau elimină necesitatea luării deciziilor la nivel uman, de exemplu un software sau un instrument care ia o decizie în loc de o persoană;

• orice software conceput pentru a colecta automat date de la 7777.md;

Regula respectivă se aplică și pentru orice alt tip de bază de date care a fost obținută utilizând software-ul pentru a prelua date, indiferent dacă a fost achiziționat de un jucător sau de oricine altcineva;

(2)Este strict interzisă partajarea oricărei baze de date care a fost dobândită printr-o metodă legală (extrasă de un jucător în timpul unui joc real);

• orice software care oferă sfaturi în joc în timp real;

• orice software care încearcă să blocheze mecanismele de detectare a fraudei și/sau înșelăciunii;

• orice alt software care, în opinia Organizatorului, oferă un avantaj necuvenit jucătorului ce îl folosește;

Art.17 Cerințele la retragerea fondurilor din contul de joc

(1) Înainte de a efectua transferul inițial din contul său de joc, jucătorul trebuie să confirme metoda de plată aleasă. Acest pas este necesar pentru a preveni frauda online și pentru a asigura transferul de surse financiare în contul personal al participantului.

(2)Pentru a selecta suma pe care dorește să o retragă, jucătorul trebuie să introducă adresa sa de e-mail și parola pentru a-și confirma identitatea, precum și faptul că este titularul contului. După executarea cu succes a solicitării, sistemul indică participantului numărul de referință al tranzacției.

(3)Jucătorii pot solicita retragea mijloacelor bănești din conturile lor de jocuri în orice moment. Retragerea se face prin una din căile stabilite de Organizator. Acesta determină valoarea minimă a sumei de retragere, în funcție de metoda aleasă și anunță acest lucru jucătorului, împreună cu toate comisioanele (dacă există). Toți parametrii suplimentari ai instrumentului de plată pentru sistemele de plăți individuale sunt publicate într-o secțiune separată a site-ului 7777.md.

(4)Organizatorul poate oferi condiții speciale pentru retragerea câștigurilor primite din mizele în jocuri de bonus.

Art.18 Verificarea Participantului

(1)În scopul verificării participantului, înainte de prima retragere a fondurilor din contul de joc sau în orice alt moment, când se consideră necesar, Organizatorul este în drept de a solicita documente care să ateste identitatea jucătorului înregistrat, iar participantul este obligat să prezinte documentele solicitate.

Organizatorul poate refuza retragerea de fonduri participantului care nu a trimis toate documentele necesare.

(2)Ca document de identitate, în cazul respectiv, se prezintă poza sau imaginea scanată a unui document de identitate, a unui card bancar (cu anumite numere ascunse), confirmarea băncii emitente a cardului bancar privind deținerea unui cont curent, a unui extras de cont, a unui document care confirmă plata taxelor pentru o anumită adresă și/sau alte documente, la discreția organizatorului.

Organizatorul are dreptul de a amâna procesul sau de a anula cererea pentru un transfer de retragere până la efectuarea verificării.

(3)Dacă jucătorul nu trimite documentele solicitate în termen de 14 zile, organizatorul are dreptul să deblocheze fondurile preconizate pentru extragere și să le trimită înapoi în contul de joc al jucătorului.

(4)Organizatorul poate oferi condiții și/sau restricții suplimentare pentru participanții care depun și retrag cu regularitate fonduri din conturile lor, fără să participe la JOCURILE site-ului.

Art.19 Procedura retragerii fondurilor din contul de joc

(1)Pentru a primi suma solicitată, participantul trebuie să acceseze contul înregistrat, introducând datele de identificare, numele de utilizator și parola. După conectarea cu succes la cont, jucătorul denotă suma pe care dorește să o retragă, în funcție de soldul contului său selectează opțiunea „comanda pentru primire”și metoda de plată.

(2)Suma comandată pentru primire este blocată automat de sistem și nu poate fi utilizată cu titlu de miză într-un Joc Online de pe site.

(3)Metoda de retragere a fondurilor din contul de joc trebuie să fie identică metodei utilizate la depunerea mijloacelor bănești în cont. Operațiunea de transfer solicitată de jucător va fi redirecționată către metoda de plată utilizată de participant la suplinirea contului său de joc. Participantul este în drept să aleagă o metodă acceptabilă de retragere a fondurilor prevăzute de respectivele reguli.

(4)Odată cu completarea documentelor de plată, care pot să difere, în funcție de cerințele instituțiilor care nemijlocit eliberează banii, cererea de retragere a fondurilor în diferite moduri și verificări se efectuează pentru fiecare metodă în parte. În cazul unei discrepanțe între datele de înregistrare și datele de verificare, fondurile din cont pot fi blocate până la elucidarea circumstanțelor.

(5)În toate cazurile, la depunerea sumelor cu ajutorul unui card bancar, beneficiază de dreptul de a primi suma numai persoana care a confirmat că este deținătorul cardului bancar.

Înainte de a retrage fonduri, folosind un card bancar, jucătorul trebuie să depună mijloace bănești în contul său pe site, utilizând același card de plată.

Atunci când suma comandată este debursată pe un card de debit sau de credit, suma este direcționată automat la același card și este considerată primită, prin creditarea acesteia în cont. În cazul în care suma comandată este primită în numerar la casierie, prin intermediul instituției de plată, utilizatorul o poate primi numai în numerar la biroul casieriei și numai după identificarea sa, cu ajutorul unui act de identitate.

(6)Jucătorii pot efectua o retragere la fiecare 4 ore.

(7)Dacă utilizatorul nu a utilizat metoda de depunere și retragere aleasă de el, în decurs de 12 luni, este posibil ca metoda corespunzătoare să nu mai fie disponibilă pentru utilizare, deoarece poate să nu mai fie activă.

(8)Organizatorul este în drept de a stabili suma minimă și maximă care poate fi retrasă de către participant. Dacă se solicită retragerea unei sume mai mici sau mai mari decât cea stabilită, organizatorul este în drept de a refuza transferul.

(9)Pentru ca cererea de retragere să fie autorizată cu succes, utilizatorul trebuie să-și confirme identitatea și/sau să confirme toate depozitele anterioare pe contul său de Website. Jucătorul își poate retrage câștigurile cu titlu de bonus numai după ce toate regulile privind bonusurile și promoțiile sunt îndeplinite.

(10)Organizatorul nu percepe o taxă pentru procesarea transferurilor efectuate, cu excepția cazurilor specificate în prezentele reguli. Taxele pot fi percepute de banca emitentă a cardului.

(11)Dacă jucătorul a folosit un card de debit sau de credit pentru a depune bani în contul său de jocuri, iar emitentul cardului nu permite rambursări de la site-ul 7777.md la același card, fondurile sunt transferate clientului prin transfer bancar. Dacă retragerea se efectuează prin transfer bancar, numele deținătorului de cont bancar trebuie să coincidă în mod obligator cu numele de pe cardul utilizat la depunerea surselor financiare.

(12) Dacă retragerea fondurilor se solicită prin transfer bancar, datele deținătorului contului bancar urmează să coincidă cu datele de identitate a deținătorului cardului cu care a fost suplinit contul.

Art.20 Anularea retragerii

(1)Jucătorul are dreptul să anuleze o cerere de retragere, dacă cererea nu a fost încă procesată. Dacă cererea de retragere este finalizată cu succes, fondurile nu pot fi returnate în cont. Timpul în care utilizatorul primește fondurile solicitate depinde de metoda de plată aleasă și de acordul încheiat între participant și banca/instituția de plată abilitată.

(2)Pentru a anula o cerere de retragere, utilizatorul trebuie: (1) să se logheze în cont; (2) să introducă secțiunea „Depozit” și să selecteaze „Istoricul plăților” în care va apărea o listă a tuturor cererilor de retragere făcute de utilizator, din care el alege solicitarea dorită; (3) Dacă solicitarea nu a fost încă procesată, opțiunea de a anula retragerea mijloacelor bănești din contul de joc va fi disponibilă. Utilizând butonul „Anulare”, sursele financiare vor fi transferate imediat în contul utilizatorului.

Art.21 Achitarea câștigurilor bănești

(1) Câștigul este considerat achitat, atunci când numerarul este trimis direct în contul jucătorului.

Câștigurile nu vor fi plătite până când statutul mizei va fi predefinit de sistem drept „câștigător”, după finalizarea tuturor evenimentelor prognozate (sau extrageri la care a fost depusă miza), cu excepția cazurilor de închidere timpurie a mizei în pariurile sportive și achitarea parțială în urma participării la loteria electronică, care se desfășoară la inițiativa jucătorului.

(2)În cazul câștigului de către jucător a jackpot-ului în Jocurile Online, banii sunt transferați în contul de joc al utilizatorului.

(3)Funcția Cash Out oferă titularului de cont opțiunea de a închide miza înainte de finalizarea evenimentelor la care a fost pusă, dacă jucătorul acceptă condițiile stabilite de către organizator, prin apăsarea butonului corespunzător.

(4)Plata parțială a câștigului este permisă după finalizarea tuturor extragerilor pentru care a fost depusă miza, iar plata se face în contul de joc.

Plata parțială a câștigului este dreptul utilizatorului care a ales opțiunea achitării câștigului în cont, care a pariat pe două sau mai multe tombole, pentru a primi câștigurile de la o extragere separată, până la finalizarea tuturor extragerilor la care utilizatorul a pariat. În cazul în care pariul se face pentru două sau mai multe tombole, câștigurile din fiecare tombolă sunt plătite în contul utilizatorului în momentul determinării câștigului fiecărei tombole. Condiția respectivă nu se aplică în cazul în care utilizatorul dorește să retragă o parte din numerar din soldul contului său online, primit de la unul sau mai multe câștiguri.

Art.22 Eliberarea câștigurilor în formă de bunuri materiale

(1)Câștigurile în formă de bunuri materiale obținute de jucător se eliberează de către organizator la adresa mun.Chișinău str.Arborilor,17/4, în termen de cel mult 40 de zile din data stabilirii câștigului.

(2)Pentru primirea câștigului, jucătorul urmează să se prezinte la adresa sus indicată, cu un document valabil de identitate. La solicitarea organizatorului, jucătorul trebuie să furnizeze informația care confirmă faptul că el este deținătorul contului de joc câștigător.

(3)Câștigul se consideră eliberat din momentul în care jucătorul are posibilitatea de a-l deține, folosi și dispune de el. Organizatorul nu poartă răspundere pentru calitatea bunurilor și serviciilor acordate de persoane terțe.

(4)La cererea scrisă a jucătorului, organizatorul este în drept de a elibera echivalentul în bani al bunului câștigat.

Art.23 Stoparea jocurilor

Organizatorul poate decide stoparea desfășurării oricărui tip de joc numai după informarea participanților prin intermediul a cel puțin unui mijloc de informare în masă și a paginii sale web, cu cel puțin trei luni calendaristice înainte de stopare.

Art.24 Fondul de câștig

(1) Fondul de câștig în cazul jocurilor de noroc desfășurate prin intermediul comunicațiilor electronice se acumuleză de organizator pe un cont special și se stabilește conform regulilor aplicabile tipului respectiv de joc de noroc.

(2)Numărul, tipul și metoda de formare a câștigurilor în cadrul Jocurilor desfășurate prin intermediul comunicațiilor electronice sunt stabilite de către organizator.

Art.25 Jocuri suplimentare

(1)În cazurile prevăzute de regulile unui tip de joc de noroc desfășurate prin intermediul comunicațiilor electronice, organizatorul desfășoară în baza unui și același bilet electronic, a unei mize, jocuri suplimentare sub formă de „bonusuri” „super-bonusuri” „jackpot” și alte tipuri de jocuri suplimentare, în cadrul cărora pot fi câștigate premii bănești sau în formă de bunuri materiale.

(2) Organizatorul, la discreția sa, stabilește pentru fiecare tip de joc desfășurat, regulile jocului suplimentar, suma acordată sub formă de „bonus” și/sau „super-bonus” precum și suma inițială a Jackpot-ului pentru fiecare tip de Joc Online și formula lui de acumulare.

(3)Câștigurile în formă de bunuri materiale obținute în cadrul jocurilor de „bonusuri” „super-bonusuri” și „jackpot” se eliberează participanților în ordinea stabilită în regulile jocului respectiv.

Art.26 Organizatorul nu poartă răspundere față de participanții jocurilor pentru prejudiciul înregistrat și venitul ratat, survenite ca urmare a comportamentului neglijent al participantului și/sau al persoanelor terțe și tuturor celorlalte cazuri în care nu este posibilă validarea sau restabilirea informației cu privire la contul de joc.

Art.27(1) În cazul în care participantul nu acceptă răspunsul, explicațiile sau acțiunile organizatorului în legătură cu semnalul sau cererea depusă privind anumite nereguli la desfășurarea jocurilor, acesta este în drept să depună o reclamație. Din momentul depunerii reclamației, în modul corespunzător, se consideră că între participant și organizator a apărut o situație de conflict, care urmează a fi soluționată în conformitate cu procedura stabilită în prezentul articol și legislația în vigoare.

(2) Reclamația se consideră depusă în mod corespunzător, dacă este completată conform modelului publicat pe pagina web a organizatorului www.7777.md, dacă a fost expediată personal la adresa acestuia sau în format electronic la adresa help@7777.md, semnată personal de către solicitant (la depunerea pe suport de hârtie) sau prin semnătura calificată electronică conform legislației în vigoare.

(3) În cazul în care sunt depistate neconcordanțe între modelul publicat și cererea înaintată, aceasta nu va fi considerată depusă în mod corespunzător, respectiv, nu va fi înregistrată de către organizator.

În acest caz, în decurs de 15 zile, organizatorul va expedia la adresa electronică indicată de participant o notificare privind înlăturarea neajunsurilor constatate, în termen de 7 zile din momentul primirii notificării, informând participantul că, în cazul nerespectării termenului, cererea va fi considerată nevalidă și nu va fi examinată.

Informația privind cererile care nu corespund cerințelor modelului publicat se păstrează de către organizator în format electronic timp de până la 6 luni de la data depunerii.

(4) La primirea cererii depuse în mod corespunzător, aceasta este înregistrată de către organizator, oferind-ui un număr unic de identificare.

Conflictele sunt soluționate prin rezoluția reprezentantului organizatorului sau a persoanei sale autorizate, în termen de până la 15 zile din data înregistrării cererii de către organizator.

(5)Despre hotărârea adoptată, organizatorul informează participantul în termen de 15 zile de la data luării deciziei. Rezoluția pe caz se expediază în format electronic și/sau pe suport de hârtie, la adresa electronică indicată de participant în reclamație. În rezoluție, organizatorul indică numele participantului/participanților, data întocmirii rezoluției, data înregistrării cererii, descrierea obiectului de conflict și a circumstanțelor în care acesta a apărut, decizia luată și motivele acesteia.

(6) În cazul în care participantul nu este de acord cu hotărârea adoptată pe caz, el urmează să informeze organizatorul, care trebuie în decurs de 5 zile, de comun acord cu participantul, să întocmească un proces-verbal, în care se descrie obiectul conflictului și pozițiile ambelor părți. Procesul-verbal și cererea participantului sunt expediate în variantă electronică și/sau în formă scrisă autorității competente, în termen de 3 zile de la data întocmirii acestuia.

(7) În cazul în care participantul nu cooperează și nu prezintă numele sau datele pentru corespondență sau refuză să semneze procesul-verbal consemnat în alin.(6), acesta va fi semnat doar de către reprezentantul organizatorului. Informația privind refuzul participantului de a semna se va include în procesul-verbal respectiv, odată cu datele de identificare ale persoanei responsabile care l-a întocmit. Organizatorul va informa participantul despre remiterea procesului-verbal către instituția competentă.

Art. 28 În termen de 7 zile de la data notificării privind întocmirea procesului-verbal și remiterii acestuia la instituția abilitată, participantul, ale căror interese au fost lezate, este în drept să depună o plângere către autoritatea competentă.

PREVEDERI TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 29.(1) Prezentele reguli și/sau modificările aduse acestora intră în vigoare la data coordonării lor cu autoritatea competentă.

(2)Prezentele Reguli pot fi modificate de către Organizator, integral sau parțial, fără restricții de timp. Modificările vor intra în vigoare din momentul coordonării lor cu autoritatea competentă și publicării pe site-ul 7777.md.

Art.30 Prezentele reguli generale, precum și regulile fiecărui tip de joc se răsfrâng în plină măsură asupra participantului, în condițiile prevăzute de Legea nr.291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

Acordul dintre Participant și Organizator se consideră încheiat odată cu înregistrarea profilului și contului de joc de către jucător pentru participare la Joc/Jocuri, cu condiția că Participantul a respectat, în prealabil, toate condițiile regulilor de joc stabilite și expuse public de către Organizator.

Dacă apar neconcordanțe între regulile generale și regulile unui tip concret de joc, prioritate au ultimele. Problemele rămase nereglementate de regulile generale sau de regulile unui tip de joc se reglementează de către organizator și se publică pe pagina sa de web, după coordonarea lor cu instituția competentă.

Art. 31 (1) În cazul apariției circumstanțelor de forță majoră, în rezultatul cărora nu a fost posibilă desfășurarea Jocului și achitarea câștigului, Organizatorul nu poartă responsabilitate față de Participanți.

În astfel de cazuri, organizatorul restituie participanților miza depusă, dacă este posibilă identificarea informației privind tarifele în sistemul computerizat central. Restituirea mizei depuse către participant nu este inclusă și nu se ia în considerare ca venit din jocuri.

(2) Circumstanțele de forță majoră sunt considerate orice circumstanțe care nu depind de organizator, imprevizibile în mod obiectiv și imposibil de prevenit. Astfel de circumstanțe sunt cele care sunt provocate de fenomene extreme ale naturii: cutremur de pământ, alunecări de teren, incendii, secetă, vânt puternic, ploi torenţiale, inundaţii, ger, înzăpeziri ş.a. sau circumstanţe sociale: revoluţii, stări beligerante, blocade, greve, interdicţia la nivel statal a importului sau exportului, epidemii, însă nu se reduc doar la ele, lista acestor fenomene şi circumstanţe nu poate fi exhaustivă.

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LOTERIILOR DE CĂTRE S.A. ,,LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”

Regulamentul privind organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice