Reguli

REGULAMENT

privind organizarea și desfășurarea campaniei promoționale „VIP CLUB”

1. Compania „NGM Company” SRL, denumită în continuare Organizator, în scopul promovării jocurilor de loterie momentană, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de loterie momentană de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, înregistrate la Agenția Servicii Publice la 02.04.2019 ( text revăzut, modificat și completat) și cu regulile unui tip de joc de loterie momentană, desfășoară, în baza aceluiași bilet, Campanii Promoționale, denumite în continuare „VIP CLUB”.

În cadrul Campanii Promoționale „VIP CLUB”, SRL„NGM Company” la discreția sa, pe cheltuială proprie, acordă Participanților la jocurile loteriei momentane câștiguri sub formă de sume bănești sau bunuri materiale. Campaniile Promoționale se petrec cu ajutorul unui generator de numere alieatorii, prin efectuarea unor extrageri suplimentare a biletelor de loterie momentane necâștigătoare, numărul unic al cărora a fost înregistrat de Participanți pe site-ul oficial al Companiei, www.7777.md.

2. Campania promoțională „VIP CLUB” se va petrece o dată la două săptămîni, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, fiind obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul se regăsește pe www.7777.md. Organizatorul, prin intermediul mijloacelor de informare în masă și site-lui www.7777.md va informa participanții privind data desfășurării campaniei.

3. Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din acest regulament este finală și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament prin întocmirea unui act adițional, urmând ca modificările să între în vigoare numai după anunțul prealabil privind modificările operate prin plasarea lor pe www.7777.md.

4. Campania promoțională „VIP CLUB” se desfășoară pe tot teritoriul Republicii Moldova, metodele de participare, suma premiilor bănești, categoria de bunuri materiale și valoarea lor bănească precum și ridicarea premiilor respective, sunt anunțate în prealabil de către Organizator prin intermediul mijloacelor de informare în masă și paginii sale web.

5. La campania promoțională „VIP CLUB” sunt în drept de a participa doar persoane fizice care au atins vârsta de 18 ani, cu capacitate deplină de exercițiu, care au procurat și dețin un bilet valabil de loterie momentană necâștigător, codul unic al căruia, format din 14 cifre, a fost înregistrat pentru participare potrivit regulilor jocului corespunzător de loterie momentană, pe site-ul www.7777.md sau la telefonul nr.022-333-777.

6. Nu au dreptul de a participa la promoție angajații Organizatorului, persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani și persoanele care nu se află în deplinătatea capacității de exercițiu.

7. Calitatea de participant la promoția „VIP CLUB” se obține prin înregistrarea pe site-ul www. 7777.md. Participantul trebuie să îndeplinească formularul de înregistrare de pe site, precum și să confirme toate declarațiile și acordurile, pe care Organizatorul le poate cere pentru aceasta.

8. (1) Organizatorul oferă fiecărui participant la promoție puncte VIP pentru fiecare bilet de loterie momentană necâștigător, care a fost înregistrat după ora 00.00 a zilei precedente de extragere petrecută cu respectarea condițiilor stabilite prin prezentele reguli.

8.2. Fiecare bilet de loterie momentană necâștigător al unui joc care este parte integrală a Regululor Generale pentru Organizarea și Desfășurarea Jocurilor de Loterie Momentană de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, înregistrate la Agenția Servicii Publice la 02.04.2019, oferă un număr de puncte VIP prestabilite de către Organizator.

8.3. Punctele VIP se cumulează, se retrag, se cheltuiesc și se utilizează de către participanți, în conformitate cu prevederile generale și speciale, stabilite de către Organizator.

8.4. Punctele VIP vor putea fi utilizate doar de către participantul care a participat în cadrul jocurilor de loterie momentană, în conformitate cu regulile fiecărui joc în parte.

8.5. Numărul punctelor VIP se determină în funcție de prețul biletului, 1.00 (unu) leu este egal cu 1 punct VIP, 10.00 (zece) lei - cu 10 puncte VIP și așa mai departe.

8.6. Un participant poate obține maximum 20 000 (douăzeci mii) puncte VIP în decursul perioadei de pregătire și desfășurare a campaniei promoționale (30 (treizeci) zile calendaristice).

8.7. Punctele VIP acumulate în decursul perioadei stabilite de către Organizator, în conformitate cu punctul precedent, care nu sunt utilizate de către participanți sau se cheltuiesc printr-o altă metodă până la finele anului calendaristic, nu vor putea fi transferate, utilizate, cheltuite etc. într-o altă sau următoare perioadă.

9.(1) Punctele VIP pot fi obținute doar la înregistrarea biletelor de loterie momentană necâștigătoare, emise de către Organizator.

9.2. Pentru înregistrarea participării la campania de promoție „VIP CLUB” se va utiliza codul unic înscris pe biletele necâștigătoare, care este valid. Este valabil codul unic format din 14 cifre, care este înscris pe biletul necâștigător și care nu a mai fost înregistrat până la acest moment.

9.3. Participantul nu va putea primi puncte VIP la înregistrarea codului unic valabil, dacă sunt întrunite condițiile specificate la pct.8.7.

9.4. Metodele de înregistrare pentru participare la extragere a codului unic înscris pe biletul de loterie momentană, conform pct.9.2 sunt:

- prin internet, pe site-ul www.7777.md;

- prin telefon, la numărul 022-333-777 (apel fără TVA), afișat de către Organizator pentru înregistrarea biletelor necâștigătoare.

9.5. În cazul în care înregistrarea codului unic a fost efectuată prin internet, pe site-ul www.7777.md, participantul alege la care extragere urmează să participe și va primi în contul său puncte VIP în suma aferentă prețului biletului de loterie înregistrat pe site.

9.6. În cazul în care înregistrarea codului unic a fost efectuată printr-un apel la număr de telefon la 022-333-777, participantul va primi punctele VIP în valoarea prețului biletului înregistrat și în mod automat va fi înregistrat la câteva extrageri active de premii, anunțate de către Organizator în timpul înregistrării biletului necâștigător.

10.(1). Participantul poate folosi punctele VIP pentru a participa la un un joc petrecut de către Organizator pe site-ul menționat anterior, dacă va face mize și va fi de acord să utilizeze punctele VIP în fiecare dintre jocurile respective. Rezultatele fiecărui joc se vor înregistra în contul personal al participantului în secțiunea ”Istoric rezultate”.

10.2. În cazul înregistrării pentru a participa la un un joc prin intermediul telefonului, există o restricție, care prevede că participantul nu poate de sine stătător să selecteze în care joc activ vor fi transferate punctele VIP aferente codului de pe biletul necâștigător.

11. Organizatorul va indica pe site-ul său tipurile de jocuri, la care pot participa participanții la campania promoțională, inclusiv cu utilizarea punctelor VIP.

12. Regulile privind desfășurarea jocurilor se stabilesc și se publică de către Organizator în mod liber pe site-ul www.7777.md. Organizatorul va stabili tipurile de premii, condițiile care trebuiesc îndeplinite pentru a le câștiga și obține.

13. Organizatorul stabilește durata și periodicitatea fiecărui joc, în oricare dintre ediții, ale oricărui joc. Organizatorul are dreptul să introducă condiții speciale pentru anumite ediții ale oricărui joc.

14. Jocurile se pot desfășura online sau printr-un alt mod determinat de către Organizator.

15. Jocurile care permit utilizarea punctelor VIP acumulate în cadrul promoției VIP CLUB sunt: Jocul „Мegajackpot” și Jocul cu puncte VIP pentru premii suplimentare, prin participare la trageri la sorți.

16. Prin participarea la joc, se consideră că participantul a fost informat și acceptă condițiile prezentelor reguli și consimte benevol să furnizeze Organizatorului informații privind datele sale cu caracter personal, pentru a fi prelucrate în scopurile necesare, pentru desfășurarea jocului și pentru acoperirea lui. Dacă va obține un câștig ce depășește suma de 100 de lei, participanții consimt să prezinte numele lor.

17. Fiecare jucător, care a câștigat un premiu bănesc în sumă ce depășește 500 de lei, consimte să fie fotografiat și poza lui să fie utilizată, cu titlu gratuit, de către organizator în vederea popularizării jocului de noroc.

18. Câștigurile obținute de către participanți în cadrul Campaniei Promoționale „VIP CLUB” sunt impozitate în conformitate cu legislația în vigoare.

19. Jocul „Megajackpot” se va desfășura în cadrul campaniei promoționale ”VIP CLUB”, inclusiv în ediții separate. Edițiile individuale ale jocului „МEGAJACKPOT”, începutul și sfârșitul lor, premiile acordate și alte condiții speciale se vor stabili de către Organizator.

20. Jocul „MEGAJACKPOT” se desfășoară pentru a permite participanților promoției VIP CLUB, care au întrunit condițiile stabilite în aceste reguli, acumularea unor puncte care permit participarea lor la mai multe extrageri în cadrul unei campaniei promoționale în baza unuia și aceluiași cod unic de identificare a biletului de loterie momentană și de a obține câștiguri suplimentare.

21. Înregistrarea pentru participarea la joc poate avea loc prin internet, pe site-ul www.7777.md sau prin telefon, la numărul 022-333-777, fiecare participant poate folosi nu mai mult de 20 000 puncte VIP. Pentru a participa la joc, sunt necesare 10 puncte VIP, fapt care reprezintă o condiție obligatorie. Organizatorul este în drept, la discreția sa, de a modifica numărul punctelor VIP necesare pentru participarea la extragere și a celor care vor fi retrase din cont după fiecare extragere.

22. Jocul ”Megajackpot” se desfășoară în două etape (nivele):

1. etapa cu denumirea convențională ”Roata norocului”;

2. etapa cu denumirea convențională „Jocul cu bile”.

23.(1). În cadrul primei etape, „Roata norocului”, participanții pot acumula puncte, care nu cad sub incidența punctelor VIP și țin doar de codul biletului utilizat în joc, în baza căruia participantul a obținut dreptul de participare și punctele VIP CLUB. Codul biletului este inclus pentru a participa la extragerile la sorți pentru ediția respectivă a jocului ”Megajackpot”, de atâtea ori cât permite soldul punctelor acumulate. Organizatorul stabilește numărul punctelor obținute în cadrul „Megajackpot” ce dă dreptul de a introduce codul unic al biletului pentru a participa la o extragere. Numărul punctelor necesare pentru a participa la extrageri poate să difere pentru fiecare ediție a jocului , precum și pentru câștigurile obținute în cadrul unei ediții a jocului ”Megajackpot”.

23.2. Numărul maxim de puncte necesare pentru înregistrarea codului unic al biletului pentru participare la extragerea de premii, pe care un participant le poate câștiga este stabilit de către Organizator, care la discreția sa le poate modifica, și este adus la cunoștință participanților prin intermediul site-ul său.

24. (1) La prima etapă, acționând ”Roata norocului”, care reprezintă în sine un dispozitiv electronic, generator de numere aleatorii, participantul joacă pentru a determina numărul maxim de puncte pe care le poate primi în cadrul jocului „Megajackpot”.

22.2. Roata norocului este împărțită în 10 (zece) sectoare, în care sunt indicate numărul de puncte, pe care jucătorii le pot câștiga în cadrul jocului. Organizatorul, la discreția sa, stabilește numărul de puncte pentru fiecare sector și informează participanții prin intermediul site-lui său.

22.3. Participantii vor putea obține atâtea puncte, câte sunt indicate în sectorul indicat de săgeata ”Roții norocului”.

22.4. După stabilirea numărului maxim de puncte pe care un participant le poate obține, acesta va trece la următoarea etapă – jocul cu bile.

25. (1) La debutul etapei „Jocul cu bile”, pe ecran în fața jucătorilor vor apărea 10 bile. Pe prima bilă, de la stânga spre dreapta, sunt indicate numere de la 1 la 50, care se schimbă în mod aleatoriu. Cu ajutorul butonului ”Stop”, participantul poate alege momentul când dorește să oprească rotirea bilelor. După apăsarea butonului ”Stop”, se va afișa un număr de la 1 la 50 și participantul va obține numărul minim de puncte posibil de obținut la această etapă a jocului. În cazul următoarelor bile, de la 2 la 10, participantul trebuie să prezică dacă numărul care va apărea la următoarea bilă va fi mai mare sau mai mic decât numărul de la bila precedentă. Dacă participantul va prezice corect numărul, el va obține punctajul indicat pe bila respectivă.

25.2. Organizatorul, la discreția sa, va distribui suma punctajul de sub fiecare bilă, despre ce va informa participanții prin intermediul site-lui.

25.3. La etapa respectivă, participantul are dreptul să comită două greșeli. După prima greșeală, participantul trebuie să decidă dacă să oprească jocul, păstrând astfel punctele acumulate sau să continue. Această opțiune este valabilă și pentru celelalte bile, până la sfârșitul jocului sau la comiterea celei de-a doua greșeli. Participantul poate juca doar cu următoarea bilă după prezicerea corectă a numărului atribuit bilei curente. Dacă numărul prezis nu este corect, participantul va continua să joace cu aceeași bila. În cazul în care participantul a decis să continue jocul după comiterea primei greșeli, iar apoi, în timpul jocului, comite și a doua greșeală, în acest caz va pierde jumătate din punctele acumulate până la acel moment, iar jocul se va termina. În acest caz, participantul va termina jocul cu jumătate din punctele acumulate. Dacă participantul prezice cifrele din toate cele zece bile, fără să comită mai mult de o greșeală, va câștiga numărul de puncte, stabilite de Organizator pentru etapa respectivă.

26. (1) Jocul se desfășoară în conformitate cu următoarele reguli de joc:

26.2..Jocul începe doar după apăsarea butonului ”Start” de pe ecranul dispozitivului/terminalului electronic de joc.

26.3. După apăsarea butonului ”Start”, participantul consimte să utilizeze 10 puncte VIP, indiferent dacă va juca sau nu până la sfârșit.

26.4.Dacă participantul părăsește jocul după apăsarea butonului ”Start”, jocul se va termina, iar participantul va primi punctajul minim, care este egal cu o participare în cadrul unei trageri la sorți.

26.5.Dacă participantul nu apasă butonul ”Stop” în decursul perioadei indicate, jocul se va termina. Dacă participantul nu a acumulat puncte, jocul se va termina, iar participantul va acumula punctajul minim, care este egal cu o participare la tragerea la sorți. Dacă participantul are în cont puncte acumulate până la acel moment, el va termina jocul cu punctele acumulate până la acel moment.

26.6.Intervalele de timp, pe durata cărora participantul trebuie să întreprindă următoarele acțiuni:

а. 30 secunde pentru a învârti ”Roata norocului”;

b. 30 secunde pentru a apăsa butonul care oprește prima bilă;

с. 30 secunde pentru a apăsa butonul, pentru a opri a doua bilă, până la a 10-a bilă;

d. 30 secunde pentru a apăsa butonul ”Anulare”.

26.7. Organizatorul are dreptul să modifice intervalele de timp în interiorul căruia participantul trebuie să întreprindă acțiunile prevăzute în pct.26.6.

27. Fiecare cod unic al biletului de loterie momentană, care a câștigat un număr minim de puncte, destinate pentru tragerea la sorți a premiilor, este inclus în extragerea de câștiguri din ediția de joc corespunzătoare. Numărul de participări la trageri la sorți se determină în funcție de numărul punctelor acumulate în conformitate cu pct. 25 din prezentul regulament.

28. La expirarea perioadei de desfășurare a jocului ”Megajackpot” corespunzător și efectuarea tragerii la sorți, toate punctele acumulate și punctele VIP din conturile participanților, la fel și numărul de participări în cadrul tragerilor la sorți se vor considera ca fiind utilizate și nu vor putea fi transferate la următoarele ediții ale jocului sau pentru a participa la tragerea la sorți pentru un alt câștig.

29. Pentru fiecare ediție a jocului ”Megajackpot”, organizatorul va stabili data, ora, locul și metoda prin care va organiza tragerea la sorți. Informația despre loturile retrase și viitoare, se va afișa pe site-ul www.7777.md. Rezultatele tragerii la sorți vor fi publicate pe site-ul www.7777.md.

30. În cadrul expragerii se vor determina unul sau mai multe coduri unice ale biletelor de loterie înregistrate corespunzător, în funcție de numărul premiilor disponibile în ediția curentă a promoției. Pentru fiecare premiu se vor extrage patru coduri unice, primul cod este codul câștigător, iar al doilea, al treilea și al patrulea cod sunt de rezervă, în funcție de ordinea distribuirii.

Articolul 31. Organizatorul va anunța codul câștigător și informația despre câștigător, care l-a înregistrat, în cazul în care această informație este disponibilă.

32. În cazul în care proprietarul biletului, deținător al codul unic câștigător, nu se va prezenta pentru a primi premiul în decursul a trei zile din momentul anunțării rezultatelor și în această perioadă nu va prezenta biletul câștigător, va pierde dreptul la premiu. În acest caz, dreptul de a primi premiul îl va avea participantul care deține biletul și care a fost stabilit ca fiind primul în lista de rezervă. Această regulă se va aplica și în cazul participanților deținători ai biletelor din lista de rezervă, în ordinea stabilită de la primul de rezervă la următoarele.

33 Câștigurile sub formă de bunuri materiale se stabilesc de către Organizator pentru fiecare ediție a campaniei promoționale VIP CLUB.

34.(1). Câștigurile sub formă de bunuri materiale vor fi acordate participanților care posedă și prezintă organizatorului, în termenul stabilit, în conformitate cu prevederile pct.32, biletul, codul unic al căruia a fost extras în cadrul tragerii la sorți. Pentru a primi premiul câștigat, participantul va trebui să se prezinte la sediul Organizatorului, mun.Chișinău str.Arborilor,17/2, cu un act de identitate valabil. Organizatorul nu poartă responsabilitate pentru calitatea premiilor procurate de la terțe părți, responsabilitatea fiind integral pe seama vânzătorului.

34.2. Organizatorul își rezervă dreptul să preschimbe câștigul în echivalentul lui bănesc doar în cazuri excepționale. Poate fi recunoscut drept caz excepțional vârsta înintată, situația precară, starea de sănătate a participantului ( suferă de o boală incurabilă) etc.

34.3.Toate obiecțiile și pretențiile privitor la calitatea bunurilor materiale sau serviciilor acordate ca premii, deservirea lor în garanție, etc vor fi adresate vînzătorului și/sau importatorului acestora.

35. Jocurile prin tragere la sorți, desfășurate în cadrul campaniei de prmoție VIP CLUB vor fi organizate în cadrul unor ediții separate. Aceste ediții ale jocurilor se petrec doar cu puncte VIP și oferă posibilitatea câștigării unor premii suplimentare prin participare la trageri la sorți. Începutul și sfârșitul lor, câștigurile și alte condiții speciale vor fi stabilite de către Organizator și se vor publica pe site-ul www.7777.md– la secțiunea „Clubul VIP”.

36. Jocurile cu tragere la sorți se petrec cu participanții care au îndeplinit condițiile acestor reguli, în scopul obținerii de câștiguri suplimentare.

37. Înregistrarea participării la jocurile prin tragere la sorți se va putea efectua prin una dintre următoarele metode:

1. Online, pe site-ul www.7777.md

2. După înregistrarea codului biletului la numărul de telefon 022-333-777

38. Orice participant la campania promoțională, care dispune în cont de puncte VIP și s-a înregistrat pentru a participa în decursul perioadei stabilite de Organizator, poate participa la tragerile la sorți organizate în vederea câștigării premiilor suplimentare.

39. Pentru înregistrarea unei participări la tragerile la sorți pot fi utilizate de la 10 până la 1000 de puncte VIP. Numărul punctelor VIP necesare pentru a participa la tragerile la sorți se stabilesc de către Organizator pentru fiecare promoție în parte și se aduce la cunoștință participanților, plasând informația respectivă pe site-ul www.7777.md.

40. Numărul participărilor la tragerile la sorți se va determina în funcție de numărul punctelor utilizate.

41. Într-o ediție a campaniei promoționale, fiecare participant poate participa nu mai mult de 2000 de ori în cadrul unei trageri la sorți.

42. Tragerea la sorți se efectuează prin metoda generării aleatorie a cifrelor în conformitate cu regulule prevăzute în pct.30-32 din prezentul Regulament.

43. Câștigurile care pot fi oferite participanților câștigători se stabilesc de către Organizator pentru fiecare ediție a campaniei promoționale VIP CLUB.

44. Câștigurile vor fi acordate participantului care deține biletul selectat în cadrul tragerii la sorți și care, în mod obligatoriu, l-a prezentat Organizatorului, în conformitate cu pct.32-34 din prezentul regulament.

45. În cazul în care participantul nu va utiliza câștigul ce presupune plecarea într-o vacanță/excursie/croazieră în zilele și termenul prevăzut, Organizatorul va fi exonerat de orice responsabilitate și se va considera că câștigul a fost acordat.

46. Organizatorul nu poartă nicio responsabilitate pentru calitatea câștigurilor eliberate participanților-câștigători sub formă de produse și servicii, procurate/ prestate de către terțe părți, ca de exemplu, producători de aparate tehnice, importatori, agenții de turism, companii aeriene și altele.

47. Organizatorul își rezervă dreptul să preschimbe câștiguldin categoria ”vacanță/excursie/croazieră” pe plata contravalorii acestora, în aceeași sumă, în cazul în care câștigătorul se află în imposibilitatea de a obține documentele necesare pentru această călătorie. Câștigul se oferă o singură dată. Premiile nerevindicate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în manera pe care o va considera necesară sau potrivit intereselor sale.

48. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanți în cadrul desfășurării Campaniei Promoționale VIP CLUB nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte legislația în vigoare. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților. Organizatorul, cu acordul în scris al Participanților-câștigători, poate utilizarea în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și vidio, numele, prenumele, localitatea de domiciliu și imaginea lor.

49. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți la Campania Promoțională VIP CLUB se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul când aceasta nu este posibil, în instanțele judecătorești competente.

50. Aceste reguli intră în vigoare din momentul aprobării lor. Organizatorul este în drept de a modifica aceste reguli în totalitate sau anumite părți, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul adoptării lor și publicării pe site-ul www.7777.md.